I to nye landsretsdomme har Vestre Landsret fastslået, at den særlige 5-årige forældelsesfrist for differencekrav i arbejdsskadesager først løber fra det tidspunkt, hvor der foreligger en endelig afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen i ASL-sagen.

I sagen fra Vestre Landsret af 4/12-15 var der tale om en arbejdstager, der kom alvorligt til skade den 12. juni 2006. Arbejdsgiveren og dennes forsikringsselskab anerkendte erstatningspligten. Den 11. maj 2007 traf Arbejdsskadestyrelsen (ASK) afgørelse om, at den ansatte ikke var berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne. Efter klage fra den ansattes fagforening traf ASK den 30. juni 2007 en midlertidig afgørelse om et erhvervsevnetab på 15 %. Denne afgørelse blev anket, og Ankestyrelsen traf den 4. marts 2010 afgørelse om, at den ansatte havde et midlertidigt erhvervsevnetab på 40 %. Sagen blev herefter på ny behandlet af ASK, som den 12. maj 2010 fastsatte det varige erhvervsevnetab til 40 %, hvilket allerede ved ny afgørelse af 14. juli 2010 blev ændret til 65 %. Den ansatte rettede herefter krav mod forsikringsselskabet på differenceerstatning, hvilket selskabet afviste med henvisning til forældelse.

Et af tvistepunkterne under sagen var bl.a., om den 5-årige forældelsesfrist efter ASL § 36, stk. 3 først løber fra det tidspunkt, hvor endelig afgørelse i ASL-sagen foreligger.

Landsretten gav ikke selskabet medhold i, at der var indtrådt forældelse, og anførte som begrundelse for resultatet bl.a., at den ansatte ikke er berettiget til at forfølge sit eventuelle krav efter EAL, før spørgsmålet om det tilsvarende krav efter ASL er afgjort, jf. U1995.843H. Landsretten anførte videre følgende:

"Det følger herefter af Arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 2 og 3, sammenholdt med forældelseslovens § 2, stk. 1, at den 5-årige forældelsesfrist, for så vidt angår differencekrav, som udgangspunkt skal regnes fra afgørelsen i arbejdsskadesagen. Dette følger også af retspraksis, jf. herved U2001.119/2V og U2012.3181H. For så vidt angår differencekrav, kan forfaldstidspunktet således ikke anses for at være tidspunktet for skadens indtræden."

Endvidere fastslog landsretten, at forældelsesfristen først skal regnes fra den endelige afgørelse i ASL-sagen, nemlig den 14. juli 2010, og kravet var derfor ikke forældet, da stævning blev udtaget den 7. juni 2013.

I sagen fra Vestre Landsret af 8/12-15 anvendte landsretten en lignende formulering som begrundelse for, at differencekravet ikke var forældet.

Landsretten fandt således, at den 5-årige forældelsesfrist tidligst kunne regnes fra den 4. februar 2010, hvor Ankestyrelsen traf afgørelse om, at den ansatte ikke havde ret til erstatning efter arbejdsskadeloven. Landsretten tog i den forbindelse ikke stilling til betydningen af, at sagen senere blev genoptaget, og der blev truffet ny afgørelse af Ankestyrelsen den 19. august 2013.

Kommentar

Vestre Landsret fastslår, at den ansattes differencekrav vedr. erhvervsevnetab først løber fra den endelige afgørelse af kravet i arbejdsskadesagen (hvis afgørelsen er anket). Afgørelserne synes umiddelbart at være i strid med ØLD af 28/09/2012, som er omtalt på vores hjemmeside. Vestre landsret har i præmisserne henvist til Højesteretsdom af 5. juli 2012. Denne dom blev imidlertid afgjort på grundlag af den tidligere gældende lov om forældelse fra 1908. Dommene fra Vestre Landsret synes umiddelbart at være vidtgående, når henses til forarbejderne til forældelsesloven, herunder forældelseslovens § 14, idet der under behandlingen af lovforslaget blev spurgt til, hvorledes retsstillingen af krav fra skadelidte udsat for en arbejdsskade ville være i henhold til den nye lov. Svaret fra Retsudvalget var, at der alene gælder en 1-årig tillægsfrist fra det tidspunkt, hvor man i henhold til ASL havde taget stilling til, om der var et krav på erhvervsevnetab eller ej.

Efter det for os oplyste overvejer forsikringsselskabet i sagen fra Vestre Landsret af 4. december 2015 at ansøge om 3. instansbevilling til at indbringe sagen for Højesteret.

Dom Vestre Landsret 1 

Dom afsagt den 8. december 2015