Pour toutes les installations photovoltaïques mises en service trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le coefficient du nombre de certificats verts octroyés est égal à 1.32.

Pour les personnes morales et pour les pouvoirs publics, le coefficient multiplicateur du nombre de certificats verts octroyés est aussi égal à 1.32 lorsque la puissance électrique de l'installation photovoltaïque est inférieure ou égale à 5 kWc. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Voor alle fotovoltaïsche installaties die drie maanden na de inwerkingtreding van dit besluit in dienst gesteld worden, bedraagt de vermenigvuldigingscoëfficiënt van het aantal toegekende groenestroomcertificaten 1.32.

Voor rechtspersonen en voor de overheid bedraagt de vermenigvuldigingscoëfficiënt van het aantal toegekende groenestroomcertificaten eveneens 1.32 wanneer het elektrisch vermogen van de fotovoltaïsche installatie kleiner is dan of gelijk is aan 5 kWp.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.