Scheel-utvalget har foreslått endringen innenfor flere regelsett som utvalget har valgt å kalle «grenseoverskridende aksjeinntekter». Disse forslagene er ment å beskytte det norske skattefundamentet og å være med på å finansiere forslaget om redusert alminnelig skattesats til 20 %.

For det første foreslår Scheel-utvalget ulike endringer i den fritaksmodellen for beskatning av aksjeinntekter mellom selskaper. Forslaget innebærer at det gjøres unntak fra fritaksmodellen der hvor utbyttet som mottas av selskap i Norge har vært gjenstand for fradragsrett i et annet land. Dette skal demme opp for såkalte hybride finansielle instrumenter som har ulike skattemessig behandling i ulike land. Videre skal anvendelsen av fritaksmodellen overfor selskaper etablert i lavskatteland innenfor EØS strammes til så mye som mulig innenfor det praksis fra EU-/EFTA-domstolen tillater.

For det andre foreslår Scheel-utvalget å fjerne aksjonærmodellen for personlige aksjeeieres eierinntekter fra selskaper etablert utenfor EØS. Dette innebærer at det ikke lenger skal gis fradrag for skjermingsrente for utbytter og gevinster som mottas fra selskaper utenfor EØS.

For det tredje foreslår utvalget å stramme til NOKUS-reglene slik at NOKUS beskatning skal skje dersom skattenivået for NOKUS-selskapet i utlandet er lavere enn 3/4 av norsk skattenivå. Dette i motsetning til at NOKUS-beskatning i dag skal skje dersom skattenivået er lavere enn 2/3 av norsk skattenivå.