28.04.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/11651 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” ile turizm sektöründe yapılacak olan yatırımlara ilişkin teşviklerin kapsamı genişletilmiştir.

Bu kapsamda, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”a eklenen “geçici 10. madde”ye göre, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde bir veya birden fazla yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek olan asgari 7.500 yatak kapasitesini haiz turizm yatırımları (bulunduğu bölgeye bakılmaksızın) aşağıda belirtilen koşullarda 5. bölge desteklerinden yararlanabilecektir. (Aşağıda belirtilen destek unsurları haricindeki konularda ise 5. bölge ile ilgili genel düzenlemeler geçerli olacaktır.)

  • Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının % 80’ine kadar olan kısmı için ödenecek faiz veya kar payının TL kredilerde yedi, döviz kredilerde ise üç puanına kadarı ilk on yıl için devlet tarafından karşılanabilecektir. Bu şekilde sağlanacak olan faiz desteği tutarı gerçekleşen sabit yatırım tutarının % 20’sini aşamayacaktır.
  • Vergi indirimi desteği kapsamında yatırıma katkı oranı % 55, vergi indirimi oranı % 90 ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilecek kazançlar üzerinden kullanılabilecek oranı ise % 100 olarak uygulanacaktır.
  • Ayrıca talep edilmesi kaydıyla, azami destek tutarı ve süresi aynı kalmak üzere sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırımın tamamlama vizesi şartı aranmaksızın yatırım dönemi içerisinde başlanabilecektir.
  • Sabit yatırım tutarı 100 milyon TL ve üzerinde olan teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları için KDV iadesinden yararlanılabilecektir.
  • Aynı bölgelerde gerçekleştirilecek olan müstakil olarak belgelendirilmiş kongre ve sergi merkezi, golf tesisi, sağlıklı yaşam tesisi ve günübirlik tesisler de yukarıda belirtilen desteklerden yararlanabilecektir.

Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için 28.04.2018 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarının en az % 10’u oranında veya asgari 5 milyon TL tutarında harcama yapılması gerekmektedir.

Ekonomi Bakanlığına yapılacak teşvik belgesi ve tamamlama vizesi müracaatları, asgari 7.500 yatak kapasitesine ulaşılmasını müteakip topluca değerlendirilecektir. Yatırımların bitiş tarihi 31.12.2022 olup, mücbir sebep veya fevkalade haller dışında süre uzatımı yapılmayacaktır. Bu kapsamda düzenlenen belgelerin tamamlama vizesinin yapılabilmesi için, anılan kadar yatırımın tamamlanarak turizm işletme belgesinin alınması ve bu tarihi izleyen altı ay içinde müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yatırıma başlama şartının sağlanamaması veya 31.12.2022 tarihi itibariyle yatırımın tamamlanamaması halinde, konaklama yatırımlarında yatırımcının talebi üzerine, teşvik belgesinde kayıtlı destekler, bölgesel desteklerden yararlanma şartının sağlanması koşuluyla, yatırımın yapıldığı bölgeye bakılmaksızın 5. bölge desteklerine dönüştürülecek ve fazladan yararlandırılan destekler Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacaktır.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri, tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirilmek üzere sınırları Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen bölgeleri ifade etmekte olup, halen ülke çapında bu kapsama dahil edilmiş 270 adet bölge bulunmaktadır.