​Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag handhaaft bij het verstrekken van subsidies niet langer haar topinkomensbeleid. Aanleiding is een uitspraak van 4 mei 2016 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de procedure tussen Brijder Verslavingszorg B.V. en Parnassia Groep B.V. en het college van de gemeente Den Haag.

Artikel 10, zevende lid van de Haags Kaderverordening Subsidieverstrekking (“HKS”) verplicht de subsidieontvanger, waarop de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (“WNT”) van toepassing is, de bezoldigingsnorm uit deze wet voor een ieder (dus voor alle werknemers) in acht te nemen. Overschrijding van de bezoldigingsnorm leidt tot een lagere subsidievaststelling met als gevolg dat de subsidieontvanger het te veel betaalde bedrag boven de WNT moet terugbetalen. Het college heeft op die grond Parnassia een subsidiekorting opgelegd. Parnassia heeft hiertegen bij de subsidievaststelling bezwaar gemaakt, vervolgens beroep ingesteld bij de rechtbank en later hoger beroep bij de Afdeling. 

Topinkomensbeleid geen decentrale aangelegenheid

De Afdeling heeft korte metten gemaakt met het door het college gehanteerde topinkomensbeleid bij de subsidieverstrekking. De Algemene wet bestuursrecht (“Awb”) biedt de mogelijkheid om subsidieverplichtingen aan een subsidieontvanger te verbinden, maar de Afdeling oordeelt dat de subsidieverplichting uit de HKS niet in overeenstemming is met het bepaalde in deze wet en daarom onverbindend is. 

Dit is een belangrijke uitspraak. De Afdeling maakt duidelijk dat ‘topinkomensbeleid’ geen decentrale aangelegenheid is die via subsidies kan worden vormgegeven. Het college van Den Haag heeft onlangs aangekondigd de opgelegde subsidiekortingen terug te draaien en geen nieuw topinkomensbeleid te gaan formuleren. Naar onze inschatting zijn de marges voor decentrale overheden om dit beleid te voeren erg smal geworden. Voor zover gemeenten en provincies nog dergelijk beleid voeren, is dat juridisch erg kwetsbaar en vraagt dat een heroriëntatie.