De cliëntenraad van een zorginstelling kwalificeert niet als een belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht ("Awb"). Dat heeft de Centrale Raad van Beroep ("CRvB") geoordeeld in een beroepsprocedure die gestart is door de cliëntenraad van een zorginstelling. De gemeente Zwolle had namelijk aan een aantal cliënten van de zorginstelling per brief meegedeeld dat zij geen ondersteuning en hulp meer konden ontvangen van de betrokken zorginstelling. De ondersteuning van de zorginstelling voldeed immers niet aan de eisen van de kwaliteit en omvang die de gemeente daaraan had gesteld. De cliëntenraad van de betrokken zorginstelling is tegen het besluit van de gemeente Zwolle opgekomen.

De CRvB oordeelt dat zorgaanbieders op grond van artikel 2 lid 1 Wet medezeggenschap cliënten zorgaanbieder ("Wmcz") voor elke instelling een cliëntenraad dienen in te stellen. Een dergelijke cliëntenraad dient de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. Daarnaast benoemt de CRvB dat artikel 3 lid 1 Wmcz bepaalt dat een zorgaanbieder de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid dient te stellen om advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de instelling betreft inzake een aantal nader genoemde onderwerpen.

De CRvB oordeelt dat, gelet op het bepaalde in artikel 3 Wmcz, de cliëntenraad beperkt is tot het geven van advies aan de zorginstelling. Gezien de specifieke functie van de cliëntenraad als medezeggenschapsorgaan in de interne verhouding tot de zorginstelling, is het belang van de cliëntenraad derhalve niet rechtstreeks bij de aan cliënten van de zorginstelling gerichte besluiten betrokken. De CRvB concludeert dat een cliëntenraad als bedoeld in artikel 2 lid 1 Wmcz dus geen belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb is.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 42.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.