New Development

The Information Technologies and Communication Authority (ITCA) published the Draft Regulation ("Draft Regulation") Amending the Regulation regarding the Rights of Consumers in the Electronic Communication Sector ("Regulation") will be open to public consultation with the Decision no. 2021/İK-THD/188 on 6 July 2021. The Draft Regulation seeks to align the Regulation with the Identity Authentication Regulation and includes new liabilities for operators. The Draft Regulation is available here (in Turkish).

What's New?

Operators' New Liabilities

The Draft Regulation sets forth certain transparency liabilities toward consumers. These liabilities include informing subscribers of extra charges in the subscribed tariff, providing transparent information concerning campaigns and tariffs, and informing consumers in the most transparent way. Additionally, operators must provide consumers with the means to compare different operators' offers on the e-Government Gateway when choosing electronic communication services.

Subscription Agreements

Operators must provide consumers with a clear summary of the fundamental parts of the subscription agreement. The summary must also consist of all aspects listed in the Draft Regulation. Subscription agreements can be concluded electronically, as per the Identity Authentication Regulation. Identity authentication made through the Identity Authentication Regulation qualifies as identity authentication made through a physical identity document. Furthermore, the operator must store the information and documentation obtained from consumers with a date and time stamp.

Additionally, new conditions concerning committed subscriptions are now regulated. These include the extension of items that must be included in the commitment text for further comprehensibility, introduction of new regulations on transfer requests in the communication services other than the mobile electronic communication services, and the limitation of the maximum commitment period to 24 months. Moreover, internet access subscribers with commitments will have the right to terminate agreements without cancellation fees if the operator fails to meet the criteria determined by the ITCA in the Address Based Internet Service Quality Measurement.

Service Restriction or Interruption

The Draft Regulation contains new rules concerning the restriction or interruption of services. Accordingly, subscribers must be informed within a reasonable period prior to the restriction or interruption of services. In addition, subscribers must not be charged during the service restriction or interruption period. Besides, in case of interruption of services, the agreement may be terminated within three months unless the subscriber requests otherwise.

Conclusion

The Draft Regulation foresees essential changes in the electronic communication sector concerning operator liabilities and consumer rights. Public opinion concerning the Draft Regulation can be set out using the form found on the ITCA's website and sent to the ITCA via email (at [email protected]) by 9 August 2021.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Haklarına Yönelik Gelişmeler

Yeni Gelişme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ("BTK") 06.07.2021 tarihinde 2021/İK-THD/188 sayılı Kararı ile Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği'nde ("Yönetmelik") Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'nı ("Yönetmelik Taslağı") kamuoyu görüşüne sundu. İlgili Yönetmelik Taslağı ile Yönetmelik'in Kimlik Doğrulama Yönetmeliği ile uyumlu hale getirilmesi de amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda işletmecilerin uyması gereken birtakım yeni yükümlülükler düzenlenmektedir. İlgili Yönetmelik Taslağı'na buradan ulaşabilirsiniz.

Neler Değişecek?

İşletmeciler için Yeni Yükümlülükler

İlgili Yönetmelik Taslağı kapsamında tüketiciler nezdinde şeffaflığı sağlamak adına işletmecilere birtakım yeni yükümlülükler getirilmiştir. Kayıtlı olduğu tarife dışında ek ücret ödemesi gerekebilecek durumlarda aboneyi bilgilendirme, sunulan kampanya ve tarifelere ilişkin şeffaf bilgi sağlama, tüketiciyi mümkün olabilecek en anlaşılır şekilde aydınlatma gibi yükümlülükler düzenlenmektedir. Ayrıca işletmeciler tüketicilere almak istedikleri elektronik haberleşme hizmetine karar verebilmeleri için e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yaparak diğer işletmecilerinin tekliflerini karşılaştırma imkanı sunmakla yükümlü olacaktır.

Abonelik Sözleşmeleri

İşletmeciler, abonelik sözleşmesi kurulmadan önce tüketiciye sözleşmenin temel unsurlarını açıklayan kolay anlaşılabilecek ve sözleşmeden ayrı düzenlenecek bir sözleşme özeti sunmakla yükümlü olacaktır. İlgili özetin Yönetmelik Taslağı'nda belirtilen tüm unsurları kapsaması zorunludur. Sunulan özetin ardından abonelik sözleşmesinin elektronik ortamda Kimlik Doğrulama Yönetmeliği uyarınca yapılabilmesi mümkün olup, bu doğrultuda yapılan kimlik doğrulama işlemi, kimlik belgesi ile işlem yapılmış gibi sonuç doğuracaktır. Ayrıca işletmeci, sözleşme kurulurken aboneden talep edeceği bilgi ve belgeleri kalıcı tarih ve saat bilgisi belirterek kayıt altına almakla yükümlü olacaktır.

İlaveten, taahhütlü aboneliklerde uyulması gereken birtakım şartlar düzenlenmektedir. Bu doğrultuda taahhütnamede bulunması gereken unsurların daha anlaşılır kılınması amaçlanarak genişletilmiş, mobil elektronik haberleşme hizmeti haricindeki haberleşme hizmetlerinde nakil taleplerine ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiş ve azami taahhüt süresi belirlenerek 24 ay ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca taahhütlü internet erişim aboneliklerinde BTK tarafından belirlenecek Adrese Dayalı İnternet Hizmet Kalitesi Ölçümüne ilişkin düzenlemede tespit edilen kriterlerin sağlanamaması halinde aboneye cayma bedeli ödemeksizin sözleşmeyi feshetme imkanı tanınmaktadır.

Hizmetin Kısıtlanması veya Durdurulması

Taslak Yönetmelik elektronik haberleşme hizmetinin kısıtlanması ve durdurulmasına ilişkin yeni hüküm ve koşullar düzenlemektedir. Buna göre abonelerin hizmetin kısıtlanması veya durdurulmasından makul bir süre önce konuya ilişkin olarak bilgilendirilmeleri esastır. Ayrıca kısıtlama veya durdurma süreçlerinde aboneye ilave ücretlendirme yapılmaması gerekmektedir. Hizmetin durdurulması halinde ise abone aksini talep etmedikçe 3 ay içerisinde sözleşme feshedilebilecektir.

Sonuç

Yönetmelik Taslağı elektronik haberleşme sektöründe gerek işletmeci yükümlülükleri gerekse de tüketici haklarına yönelik oldukça önemli değişiklikler öngörmektedir. Yönetmelik Taslağı'na 09.08.2021 tarihine kadar BTK'nın internet sitesinde yer alan görüş bildirim formunu doldurup, [email protected] e-posta adresine göndermek suretiyle görüş sunmak mümkündür.