(Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 1478/2015, ze dne 21. července 2015)

Žalobkyně se v předmětné věci domáhala vyslovení neplatnosti části nájemní smlouvy, kterou s ní uzavřela žalovaná společnost s ručením omezeným čtyři dny předtím, než byla založena (tj. před tím, než došlo k uzavření společenské smlouvy zákládajícími fyzickými osobami).

Soudy nižších stupňů nesouhlasily s námitkou žalované společnosti, podle níž bylo možné v době uzavření nájemní smlouvy právně jednat před založením obchodní společnost, a označily předmětnou nájemní smlouvu za neplatnou.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí naopak ztotožnil s ná- zorem žalované společnosti a uvedl, že zákon (v předmětné době obchodní zákoník, ve znění ke dni uzavření nájemní smlouvy) obsahoval ustanovení, ze kterého vyplývala mož- nost jednat za společnost již před jejím založením. Nejvyšší soud proto uzavřel, že jednání jménem obchodní společnosti před jejím zápisem do obchodního rejstříku není neplatné jen proto, že se uskutečnilo v době, kdy společnost ještě nebyla založena.

Dle našeho názoru je výše uvedený závěr možné vztáhnout i na stávající právní úpravu, a lze tedy platně uzavřít smlouvu za společnost již před jejím založením.