Op 6 juli 2016 is het wetsvoorstel Herziening Warmtewet ter consultatie aangeboden. Bekijk hier een geconsolideerde versie van de Warmtewet. De herziening moet leiden tot een beter functionerende bescherming van gebonden consumenten die te maken hebben met een monopolist als warmteleverancier. Ook beoogt de herziening regelgeving voor collectieve warmteregeling beter te laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie. U kunt tot en met 17 augustus 2016 reageren op het voorstel.

De Warmtewet is nog maar een paar jaar oud en wordt nu alweer grondig gewijzigd. De praktijk ervaart veel knelpunten bij de uitvoering van de regels. Eerder dit jaar publiceerde onderzoeksbureau Ecorys een lijvig rapport waarin 23 knelpunten worden gesignaleerd en oplossingen voor die knelpunten worden aangedragen. De adviezen zijn gedeeltelijk overgenomen in het consultatievoorstel. Wij stippen een aantal belangrijke wijzigingen aan.

Reikwijdte (VvE's en Verhuurders)

Verenigingen van Eigenaren en verhuurders die warmte leveren aan eigenaren respectievelijk huurders (denk aan blokverwarming), worden uitgezonderd van de reikwijdte van de Warmtewet (nieuw artikel 1 definitie 'verbruiker'). De gedachte is dat de leden die warmte afnemen van deze VvE's niet de gebonden gebruikers zijn die de Warmtewet beoogt te beschermen. Verhuurders zijn uitgezonderd omdat in situaties waar warmtelevering door verhuurders onderdeel is van de huurovereenkomst, huurders reeds voldoende beschermd zouden worden door het huurrecht.

Onderwerpen voorgenomen wijzigingen

 • Reikwijdte VvE's/Verhuurders
 • Positie koude en lauw water
 • Tariefregulering
  • Eenmalige aansluitbijdrage
  • Kosten voor afnemers
  • Beëindigingsmogelijkheden voor  afnemers
  • Ruimte voor variatie in leveringstarieven
 • Regulering afleversets
 • Verantwoordelijkheid inpandige net
 • Veiligheid inpandige net
 • Warmtekostenverdeling
 • Correctiefactoren
 • Ruimte voor experimenten
 • Toegang tot warmtenetten
 • Rapportageverplichting duurzaamheid

Positie van koude en lauw water

De levering van koude valt niet onder de Warmtewet. Dit wordt niet gewijzigd, maar het wetsvoorstel voorziet wel in de mogelijkheid voor zowel de levering van koude, als onlosmakelijk onderdeel van de levering van warmte, als voor de levering van warmte van lagere temperaturen, aparte maximumtarieven vast te stellen (gewijzigd artikel 5 lid 2 aanhef). 

Tariefregulering

Voor de leveringscomponent van warmte wordt vooralsnog de gasreferentie gehandhaafd. Er worden wel verbeteringen aangebracht in de wijze van berekening van de maximumprijs en er wordt een aantal nieuwe elementen in de tariefregulering opgenomen: de eenmalige aansluitbijdrage (gewijzigd artikel 6 lid 1 en 2), kosten voor afsluiting (nieuw artikel 4a), beëindigingsmogelijkheden voor afnemers (nieuw artikel 3 lid 6) en de tarieven voor het beschikbaar stellen van de afleversets (gewijzigd artikel 8 lid 1). Voor deze nieuwe elementen geldt dat de maximumtarieven zijn gebaseerd op de werkelijke kosten en niet langer op een gasreferentie. Leveranciers en afnemers wordt de mogelijkheid geboden in onderling overleg voor de levering van warmte een andere tariefstelling te kiezen dan op basis van het wettelijke regime.

Voor iedere nieuwe aansluiting geldt volgens het voorstel voortaan een wettelijk maximumtarief, ongeacht of het gaat om een aansluiting op een nieuw of een bestaand net. Het aansluittarief wordt gebaseerd op de (gemiddelde) kosten van een warmteaansluiting. Voorts is het uitgangspunt dat de kosten die in rekening worden gebracht voor het fysieke afsluiten van de aansluiting de feitelijke kosten niet ver mogen overstijgen. Hiertoe is in het voorstel opgenomen dat een maximumprijs wordt vastgesteld voor fysieke aansluiting. De basis voor de vaststelling van deze maximumprijs vormen de (gemiddelde) werkelijke kosten die gemoeid zijn met de fysieke afsluiting. Tot slot beoogt het wetsvoorstel leveranciers in de gelegenheid te stellen tarieven aan te bieden naast en in afwijking van het wettelijke maximumtarief. De leverancier is dus verplicht de afnemer in ieder geval een tarief aan te bieden dat niet hoger is dan het wettelijk maximumtarief. Met deze wijziging wordt beoogd meer keuzevrijheid voor afnemers te realiseren en de creativiteit van de sector te stimuleren.

Afleversets

Omdat er momenteel grote prijsverschillen zijn tussen verschillende soorten afleversets biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid voor verschillende soorten sets een verschillende prijs vast te stellen (gewijzigd artikel 8 lid 1). Deze prijsdifferentiatie is gebaseerd op de verschillende functionaliteiten van afleversets. Voor de drie typen (afleversets bestemd voor ruimteverwarming, alleen tapwater en afleversets voor zowel ruimteverwarming als tapwater) zal met behulp van een referentiesituatie een maximumprijs worden bepaald door de Autoriteit Consument & Markt.

Correctiefactoren

Centraal gelegen woningen profiteren van het stookgedrag van buren. Woningeigenaren die, als gevolg van het niet mogen toepassen van correctiefactoren, minder warmtekosten betalen zijn vaak niet bereid mee te betalen aan de kosten voor bijvoorbeeld isolatie omdat deze maatregelen voor hen geen of juist een negatief effect hebben. Om dit knelpunt weg te nemen wordt voor bestaande bouw de mogelijkheid (dus geen verplichting) geïntroduceerd correctiefactoren toe te passen (nieuw artikel 8a lid 5).

Storingscompensatie

Warmteleveranciers hebben erop gewezen dat de compensatieregeling voor hen slechter uitpakt dan voor gasnetbeheerders. Het wetsvoorstel beoogt de regeling voor storingscompensatie te verbeteren en meer in lijn te brengen met de compensatieregeling zoals dit voor gasnetbeheerders geldt. Een leverancier mag jaarlijks één ernstige storing in een warmtenet hebben zonder dat hij verplicht is compensatie uit te keren, mits de storing binnen 24 uur is opgelost. Bij iedere volgende ernstige storing in hetzelfde net binnen 12 maanden is de leverancier verplicht storingscompensatie uit te keren aan de afnemers van dat net. Bovendien hoeft geen compensatie te worden uitgekeerd indien de oorzaak van de storing niet is gelegen in het warmtenet van de warmteleverancier of de netbeheerder of het gevolg is van overmacht (nieuw artikel 3 lid 5).  

Rapportageverplichting duurzaamheid

Een leverancier zal in zijn jaarverslag betrouwbare en inzichtelijke informatie moet opnemen over de duurzaamheid van de geleverde warmte (nieuw artikel 12a lid 3 onder c). Om te komen tot een eenduidige en eenvoudig te vergelijken manier van rapporteren, zullen in lagere regelgeving (Warmtebesluit en/of Warmteregeling) nadere regels worden gesteld omtrent de eisen die op dit punt aan het jaarverslag worden gesteld.  

Ruimte voor experimenten

Vanwege de snelle (technologische) ontwikkelingen op het gebied van warmtelevering, wordt de mogelijkheid geïntroduceerd ontheffing te verlenen voor experimenten op het gebied van hernieuwbare energie, energiebesparing, efficiënt gebruik van een net en om praktijkkennis op te doen over marktmodellen (nieuw artikel 1b).

Gelet op de hoeveelheid en inhoud van de wijzigingen behelst het wetsvoorstel een fundamentele herziening van de Warmtewet. Het streven is het wetsvoorstel nog in 2016 bij de Tweede Kamer in te dienen, na verwerking van het commentaar uit de consultatie en advisering door de Raad van State.