Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”), 25 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik’le yapılan değişiklikler öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (eski Hazine Müsteşarlığı) tarafından gerçekleştirilecek borç üstlenim taahhüdünün tutarı bakımından, proje sözleşmesinin şirketin kusuru nedeniyle feshedilip edilmemesine göre bir ayrım yapılıyordu. Buna göre, şirket kusuru dışında nedenlerle yurtdışından sağlanan ana kredi tutarının ve finansman maliyetlerinin tamamı üstlenilirken, şirket kusuru nedeniyle fesih halinde ana kredi tutarının yalnızca yüzde 85’i ve finansman maliyetlerinin tamamı üstleniliyordu. 

Yapılan değişiklikle bu ayrıma son verilerek borç üstlenim taahhüdünün her halükarda ana kredi tutarının ve buna ilişkin finansman maliyetlerinin tamamını içerecek şekilde verileceği düzenlendi.

Bunun yanı sıra, şirketin borç üstlenimine konu proje için tahsis edeceği öz kaynak oranının, toplam yatırım tutarının yüzde 30’undan az olamayacağı belirlendi. Böylece, 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirlenmiş olan asgari öz kaynak oranından (her ikisi için de yüzde 20) yüksek bir oran belirlenmiş oldu. 

Yönetmelik’le ihdas edilen geçici madde uyarınca, yukarıda açıklanan değişiklikler, 1 Aralık 2012 tarihinden önce ihale ilanına çıkılmış olan projeler hariç olmak üzere, daha önce borç üstlenim taahhüdü sağlanmış olan diğer projeler bakımından imzalanacak yeni borç üstlenim anlaşmalarına da uygulanacak.