Op 1 januari 2016 gaat bij de rechtbank Rotterdam een pilot van start, waardoor het voor (professionele) partijen mogelijk wordt om in bepaalde zaken de procedure in het Engels te voeren. Het gaat om zaken van zee- en vervoerrecht of internationale handel. De maritieme kamer van de rechtbank Rotterdam is gespecialiseerd in dit soort zaken, waarbij vaak internationale partijen betrokken zijn. Zij kunnen nu gezamenlijk kiezen voor een Engelstalige behandeling. Zoals gezegd gaat het hier om een pilot. De pilot geldt in beginsel voor anderhalf jaar, tot 1 juli 2017.

Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid van Engelstalig procederen, moeten partijen schriftelijk met elkaar overeenkomen dat voor de beslechting van hun geschil de ‘Procesafspraken bij keuze voor Engelstalig procederen’ zullen worden gehanteerd. De advocaat van de eisende partij dient daarvan melding te maken bij het aanbrengen van de zaak bij de rechtbank. De keuze voor toepassing van de Procesafspraken houdt geen erkenning in van de rechtsmacht of de bevoegdheid van de rechtbank Rotterdam. Ook blijft bij toepassing van de Procesafspraken het Nederlandse procesrecht van kracht: het Landelijk Procesreglement blijft van toepassing, voor zover daarvan niet in de Procesafspraken wordt afgeweken.

Wanneer de rechtbank met het verzoek instemt, zal de voertaal voor alle processtukken Engels zijn (met dien verstande dat sommige onderdelen zowel in het Nederlands als in het Engels behoren te worden geformuleerd). Daarnaast zal ter zitting en in de correspondentie met de rechtbank de Engelse taal worden gebruikt. Ook indien een proces-verbaal van de zitting wordt opgemaakt, wordt dit in het Engels opgesteld. Alleen beslissingen worden steeds gewezen in het Nederlands. De Procesafspraken zien alleen op de procesvoering in eerste instantie. Van beslissingen die conform de Procesafspraken zijn gewezen staat langs gewone weg hoger beroep open, zoals voorzien in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Sinds enkele maanden publiceerde de rechtbank Rotterdam al Engelstalige samenvattingen van uitspraken van de maritieme kamer. De zaken op het gebied van zee- en vervoerrecht of internationale handelskoop zijn vanwege hun internationale karakter vaak ook interessant voor partijen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Het doel van het publiceren van Engelstalige samenvattingen is dan ook buitenlandse bedrijven, advocaten en wetenschappers in staat te stellen om op de hoogte te blijven van voor hen belangrijke ontwikkelingen binnen de rechtspraak van de maritieme kamer. Met de pilot hoopt de rechtbank Rotterdam nog beter aan te sluiten bij de behoeften van de internationale handel. Wellicht kan deze ontwikkeling er ook toe leiden dat er meer internationale maritieme zaken zullen worden behandeld door de rechtbank Rotterdam.

Voor wie het niet op een procedure wil laten aankomen, is er de mogelijkheid van arbitrage. De ‘Stichting Transport and Maritime Arbitration Rotterdam-Amsterdam’ biedt een platform voor arbitrage op de terreinen scheepvaart, scheepsbouw, transport, opslag, logistiek en internationale handel. Ook dat kan in het Nederlands of in het Engels.