In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie 

Uitspraak

(onrechtmatige daad netbeheerder?; uitbrengen van offerte door netbeheerder in strijd met de wet?; bindende kracht van de onherroepelijke geschilbeslissing toezichthouder; art. 51 Elektriciteitswet 1998; betekenis voor onrechtmatigheid en toerekenbaarheid; gelden in de rechtspraak van de Hoge Raad ontwikkelde regels voor besluitaansprakelijkheid?; verkeersopvattingen)

(duaal gebruik van de kolen; op grond van door de regering tijdens de zitting bij het Hof van Justitie te Luxemburg gedane uitlating dat Nederland het begrip duaal gebruik hetzelfde uitlegt als het Unierechtelijke begrip, is bij belanghebbende het in rechte te honoreren vertrouwen ontstaan dat Nederland vrijstelling verleent)

(onrechtmatige daad; een in Engeland op drift geraakte observatieballon veroorzaakt schade aan een hoogspanningsleiding; onvoldoende onderbouwd dat de eigenaar van de ballon onrechtmatig heeft gehandeld; schadeclaim op die grond afgewezen)

(de Staat moet ervoor zorgen dat de uitstoot in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990; geen verklaring voor recht omtrent onrechtmatigheid indien niet tot reductie overgegaan wordt)

(de voorzieningenrechter heeft het besluit van de Staatssecretaris van IenM van 2 april 2015 om krachtens Verordening 1013/2006 bezwaren in te dienen tegen een gepland transport van afgewerkte olie van Oliehandel Koeweit B.V. naar het in België gevestigde Waste Oil Services geschorst)

(is groepsverbod in art. 10b Electriciteitswet en art. 2c Gaswet verenigbaar met de vrijheid van kapitaalverkeer als bedoeld in art. 63 VWEU?; samenhang met de zaken 10/03851 en 10/03853)

(onrechtmatige daad netbeheerder?; uitbrengen van offerte door netbeheerder in strijd met de wet?; bindende kracht van de onherroepelijke geschilbeslissing van de toezichthouder, art. 51 Elektriciteitswet 1998; betekenis voor onrechtmatigheid en toerekenbaarheid; gelden in de rechtspraak van de Hoge Raad ontwikkelde regels voor besluitaansprakelijkheid?)

Nederland – Energiekamer

(Ontwerp/concept)besluiten

Richtsnoeren

Persbericht

Overige publicatie

Nederlandse emissieautoriteit (Nea)

Nederland – Parlement

Kamerstukken

(TK 2014-2015, 21 501-33, nr. 547)

(TK 2014-2015, 32 849, nr. 39)

(TK 2014-2015, 33 043, nr. 42)

(EK 2014-2015, 34 058, nr. J)

Kennisgevingen (ontwerp)besluiten

(Staatscourant 22 juni 2015, nr. 17188)

Publicaties Staatsblad

Overige Staatscourant publicaties

Persberichten

EU – Commissie

Speeches

Persberichten

EU – Wetgeving

Overig

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Persberichten

Overig