Sinds 2004 worden fusies en samenwerking in de ziekenhuiszorg (inhoudelijk) beoordeeld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Een belangrijk onderdeel van deze beoordeling is het afbakenen van de productmarkt. Momenteel hanteert de ACM een indeling in algemene klinische ziekenhuiszorg, algemene niet-klinische ziekenhuiszorg en topzorg.

Recente ontwikkelingen in zowel het nationale en internationale concentratietoezicht, alsmede in de structuur en organisatie van de markt zelf, zijn voor de mededingingsautoriteit aanleiding om de huidige definitie van de productmarkten in de ziekenhuiszorg opnieuw onder de loep te nemen. De tendens van de afgelopen jaren is immers dat het productaanbod van ziekenhuizen sterk verandert en dat deze instellingen zich meer en meer focussen op bepaalde vormen van complexe dan wel niet-complexe zorg (basiszorg). Door voornoemde ontwikkelingen vraagt de ACM zich af of de huidige afbakening van de productmarkten nog wel aansluit op de praktijk en of specialismen, patiëntengroepen, of zorgprofielen niet een beter uitgangspunt vormen voor een productmarktafbakening. In het verlengde daarvan wil de ACM een beter beeld krijgen van het onderscheid tussen complexe en niet-complexe zorg. Dit heeft de ACM dan ook door SiRM en Twynstra Gudde (SiRM/TG) laten onderzoeken.

In het onlangs verschenen onderzoek hebben SiRM/TG gekeken hoe verscheidene DBC-zorgproducten onderverdeeld kunnen worden in complexe en niet-complexe zorg. De onderzoekers concluderen onder meer dat 70% van de ziekenhuiszorg als niet-complexe zorg kan worden gekwalificeerd en 13% als complexe zorg. Voor het resterende deel zou het niet goed mogelijk zijn om deze in te delen in een van de segmenten.

Voorts keken de onderzoekers welke vormen van ziekenhuiszorg mogelijk met elkaar samenhangen. Volgens SiRM/TG zijn er 19 clusters van samenhangende DBC-zorgproducten in ziekenhuizen te onderscheiden waarbij zes van deze clusters mogelijk als relevante productmarkt kunnen worden afgebakend: oogheelkunde, orthopedie, KNO, dermatologie, reumatologie en plastische chirurgie.

De ACM bekijkt momenteel of naar aanleiding van het voornoemde onderzoek een nieuwe, meer gedetailleerde, marktafbakening van ziekenhuiszorg zal moeten worden gehanteerd. Daarbij nodigt zij (markt)partijen uit om ideeën en suggesties aan haar kenbaar te maken. Mocht u opmerkingen willen maken, dan denken wij graag met u mee.

Een nieuwe afbakening van de productmarkt kan ongetwijfeld invloed hebben op de beoordeling van een fusie, mogelijk misbruik van een dominante marktpositie en kartels. Het Zorgteam van Loyens & Loeff zal daarom de ontwikkelingen rondom dit onderwerp nauwgezet volgen.