In Competition kort vermelden we Nederlandse, Europese en internationale ontwikkelingen, waaronder recente besluiten, uitspraken, kamerstukken, persberichten en andere publicaties. Competition kort zal iedere twee weken verschijnen.

De belangrijkste ontwikkelingen van deze Competition kort zijn:

  • Joaquín Almunia, Europees Commissaris voor Mededinging, gaf aan dat er binnen enkele maanden een White Paper zal worden gepubliceerd om het verkrijgen van bepaalde minderheidsdeelnemingen die geen zeggenschap verschaffen ook onder het concentratietoezicht te laten vallen: zie de speech van 15 mei 2014;
  • Het ministerie van Economische Zaken startte een internetconsultatie over de beleidsregels voor het opleggen van boetes door ACM (2013) met als doel deze regels te vereenvoudigen en te harmoniseren. In de ter consultatie voorgelegde boetebeleidsregel wordt in plaats van een onderscheid naar toezichtsterrein en sector, een onderscheid in boetesystematiek naargelang de aard van de overtreding gemaakt. Ook vervalt de separate weging van de ernstfactor bij de berekening van de basisboete. De basisboete wordt niet langer gebaseerd op 10% van de betrokken omzet vermenigvuldigd met een ernstfactor tussen 0 en 5 maar wordt vastgesteld tussen 0 en 50% van de betrokken omzet. De ernst van de overtreding wordt meegewogen bij het bepalen van het percentage: zie de internetconsultatie Boetebeleidsregel ACM van 16 mei 2014. Tevens wordt voorgesteld om de clementieregels in een separate beleidsregel op te nemen. Volgens deze concept-beleidsregel clementie zal boete-immuniteit voortaan ook worden verleend aan clementieverzoekers die zich als eerste bij ACM melden terwijl deze al een onderzoek naar het kartel is gestart. Daarnaast vervangt de beleidsregel de boetereductie van 10% tot 40% voor clementieverzoekers waarvoor boete-immuniteit niet langer beschikbaar is voor een trapsgewijze boetevermindering: 30-50% voor de eerste clementieverzoeker, 20-30% voor de tweede clementieverzoeker en ten hoogste 20% voor de derde en volgende clementieverzoekers: zie de internetconsultatie Beleidsregel clementie van 16 mei 2014;
  • Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de beleidsregel mededinging en duurzaamheid van Minister Kamp publiceerde ACM een visiedocument Mededinging en Duurzaamheid. Terwijl de beleidsregel ACM een kader biedt voor de beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven binnen het kartelverbod, maakt het visiedocument de praktische toepassing van de beleidsregel door ACM inzichtelijk. ACM laat daarbij in het midden of de "leer van de inherente beperkingen", waarbij een mededingingsbeperking aanvaardbaar wordt geacht vanwege het daarmee gediende legitieme belang, ook van toepassing zou kunnen zijn op duurzaamheidsinitiatieven: zie de beleidsregel van 8 mei 2014 en het visiedocument van 9 mei 2014.