FISCAAL

Aansprakelijkheid voor omzetbelastingschuld van fiscale eenheid niet in strijd met het recht van de Europese Unie

Belanghebbende wordt op basis van artikel 43, lid 1 Invorderingswet 1990 aansprakelijk gesteld voor omzetbelasting die materieel is ontstaan uit de bedrijfsvoering van failliete vennootschappen in de fiscale eenheid omzetbelasting (“FE OB”) waartoe belanghebbende behoorde. Belanghebbende betoogt dat deze aansprakelijkstelling in strijd is met het Unierecht. De Hoge Raad overweegt dat nu bij voor bezwaar vatbare beschikking wordt vastgesteld dat een FE OB bestaat en welke personen en lichamen daarvan deel uitmaken, en nu de rechtsgevolgen van het bestaan van een FE OB met voldoende nauwkeurigheid wettelijk zijn geregeld, niet voor redelijke twijfel vatbaar is dat de wettelijke regeling van hoofdelijke aansprakelijkstelling geen inbreuk maakt op de tot het Unierecht behorende beginselen van rechtszekerheid en evenredigheid. Dat de FE OB ten tijde van de beschikking inmiddels was beëindigd is niet relevant; van belang is slechts of de FE OB bestaat op het tijdstip waarop de belasting verschuldigd is geworden.

ECLI:NL:HR:2017:438