De Raad voor Onroerende Zaken (‘ROZ’) heeft een nieuw model huurovereenkomst opgesteld en op 17 februari 2015 nieuwe algemene voorwaarden gedeponeerd voor kantoor- en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW (‘kantoorruimte’). Het vorige model met algemene bepalingen voor kantoorruimte dateerde nog uit 2003. Na twaalf jaar was het wel tijd voor een aanpassing!

Het model met algemene bepalingen is nog steeds opgesteld vanuit het perspectief van de verhuurder, maar meer in evenwicht dan het model uit 2003 en het nodigt partijen uit over belangrijke punten na te denken. Het blijft immers een 'model' dat door partijen als basis kan worden gebruikt voor de huurovereenkomst.

Het nieuwe model en de algemene bepalingen voor kantoorruimte vertonen grote gelijkenis met het ROZ-model voor winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:290 BW, dat voor het laatst is gewijzigd in 2012.

Ten opzichte van het vorige model, dat uit 2003 stamt, zijn de meest in het oog springende wijzigingen:

  • Het gehuurde wordt ter beschikking gesteld in een goed onderhouden staat, tenzij partijen anders zijn overeengekomen (was in de staat waarin het zich bevindt).
  • Verhuurder moet zorgen voor de vergunningen die nodig zijn voor het gehuurde zoals genoemd in artikel 1.1 en huurder voor de vergunningen die nodig zijn voor de bestemming die de huurder aan het gehuurde zal geven overeenkomstig artikel 1.2.
  • Huurder mag het gehuurde onderverhuren aan een groepsmaatschappij in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek.
  • Huurder moet verhuurder altijd schriftelijk informeren over veranderingen en toevoegingen die hij wil (laten) aanbrengen en van de partij die de veranderingen en toevoegingen uitvoert bedingen dat deze afziet van zijn retentierecht.
  • Definities zijn toegevoegd voor onderhoud, herstel en vernieuwing.
  • Partijen zijn verplicht om elkaar schriftelijk op de hoogte te stellen van voorgenomen relevante wijzigingen in de organisatie, waaronder de vennootschapsrechtelijke structuur.

Uiteraard zijn dit slechts de hoofdlijnen van het nieuwe model. Graag praten wij u zeer binnenkort bij over de details en de toepasbaarheid van dit model binnen uw organisatie. Gedurende deze bijeenkomsten gaan wij dieper in op aandachtspunten voor zowel de verhuurder als de huurder. U ontvangt op korte termijn onze uitnodiging.