Eergisteren werd het Regeerakkoord voor het kabinet Rutte III gepresenteerd. Het Healthcare Team van Loyens & Loeff heeft een eerste blik geworpen op de zorgplannen van het nieuwe kabinet. Deze plannen zijn te vinden in paragraaf 1.4 (“Zorg”) van het Regeerakkoord. Hieronder presenteren de experts hun acht belangrijkste bevindingen.

Winstuitkering zorgverzekeraars

  • Een van de speerpunten van de coalitiepartners is om te voorkomen dat geld dat is bedoeld voor de zorg, niet ten goede komt aan de zorg. Het kabinet zal onderzoeken hoe dit op een houdbare wijze binnen het systeem gestalte kan krijgen en zal in dit kader in overleg treden met de initiatiefnemers van het Wetsvoorstel Houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars. Overigens heeft de Eerste Kamer op 13 juni 2017 besloten voornoemd wetsvoorstel voorlopig aan te houden, in afwachting van een door de initiatiefnemers van deze wet aangekondigde novelle. Aanleiding voor de novelle vormden de adviezen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en De Nederlandsche Bank (DNB), waarin zij zich negatief hebben uitgelaten over het wetsvoorstel. Eerder was ook de Raad van State al kritisch.

Stimulatie overstap naar participatiemodel of loondienst door medisch specialisten

  • Volgens coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie moet het belang van zorgprofessionals gericht zijn op de uitkomst van de zorg in plaats van op de omzet. Om dit te bereiken zal worden ingezet op het ontwikkelen van uitkomstindicatoren. In navolging op de visie van (demissionair) minister Schippers, zien de coalitiepartners het samenwerkingsmodel als tussenstap naar het participatiemodel of het loondienstmodel, waarbij deze laatste twee modellen betere condities zouden geven voor gelijkgerichtheid van medisch specialisten en ziekenhuizen. Het stimuleren van de overstap naar het participatiemodel of loondienstmodel is dan ook een speerpunt van het Regeerakkoord. (Eerdere Healthbit)

Inspraak cliënten, patiënten en verzekerden

  • De inspraak van patiënten en cliënten op zorgaanbieders en van verzekerden op zorgverzekeraars wordt, aldus het Regeerakkoord, wettelijk vastgelegd. Alhoewel niet met zoveel woorden benoemd in het Regeerakkoord, zullen een tweetal aanhangige wetsvoorstellen dit mogelijk moeten maken, te weten het Wetsvoorstel verzekerdeninvloed en de nieuwe Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen). Het Wetsvoorstel verzekerdeninvloed moet de invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars vergroten (waaronder ook het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars). De nieuwe Wmcz dient cliënten en cliëntenraden in de zorg beter te positioneren om de belangen van de cliënt te behartigen en om meer medezeggenschap te creëren over beslissingen die door de zorgaanbieder worden genomen. Via de nieuwe Wmcz wil de regering het instrumentarium van de cliëntenraad versterken.

Mededingingsregels algemeen

  • In het Regeerakkoord staat dat als mededingingsregels samenwerking in de zorg belemmeren maar deze samenwerking in het belang is van patiënten, een aanpassing van deze regels is aangewezen. Dit is een opmerkelijke passage uit het Regeerakkoord, omdat het nieuwe kabinet uitsluitend oog lijkt te hebben voor het patiëntenbelang en niet voor andere belangen.

Meer transparantie voor verzekerden

  • In het Regeerakkoord staat dat het kabinet zal onderzoeken hoe meer transparantie en standaardisatie van het totale polisaanbod (waaronder collectiviteiten) gerealiseerd kan worden. Dit is opvallend aangezien de ACM en NZa onlangs concludeerden dat zorgverzekeraars zich meer van elkaar zouden moeten onderscheiden als het gaat om dienstverlening en collectieve zorgverzekeringen. (Eerdere Healthbit)
  • Het Regeerakkoord bepaalt ook dat de transparantie van de prijzen in de zorg stapsgewijs worden vergroot. De ACM heeft over de openbaarmaking van ziekenhuistarieven onlangs de uitvoerige en duidelijke “Leidraad transparantie van ziekenhuistarieven” gepubliceerd. Wellicht beogen de coalitiepartijen met dit voornemen om ook andere zorgkosten dan ziekenhuistarieven transparant(er) te maken. (Eerdere Healthbit)

Zorginkoop

  • In het Regeerakkoord staat dat de coalitie voornemens is om de Wet langdurige zorg (Wlz) “ook toegankelijk te maken voor GGZ-cliënten die langdurige zorg nodig hebben”. Deze passage bevreemdt ons enigszins, aangezien de Wlz ook nu al toegankelijk is voor GGZ-cliënten (na drie jaar Zvw-zorg). Wellicht is het voornemen om GGZ-zorg op kortere termijn van de Zvw naar de Wlz over te hevelen.
  • Uit het Regeerakkoord blijkt dat het Rijk gemeenten zal ondersteunen bij de efficiënte aanwending van het aanbestedingsrecht in het sociale domein. Nu vragen gemeenten zich vaak af of zij moeten aanbesteden. De coalitie zal eventuele knelpunten inventariseren en indien daartoe de wens ontstaat, inzetten op aanpassing van EU-regelgeving. Het zal interessant zijn om te bezien of de regering zal inzetten op aanpassingen van het zogenaamde Europese verlichte regime dat nu bij inkoop van o.a. Wmo- en Wlz-zorg geldt.