Merkhouders en merkenbureaus blijven geconfronteerd worden met ondernemingen die zich voordoen als beheerder van een merkenregister of officiële instantie. Hierbij attenderen wij u nogmaals op deze praktijken en waarschuwen u om géén betalingen te verrichten of gegevens te verstrekken aan dergelijke ondernemingen.

Misleidende betalingsverzoeken

Merkhouders worden op allerlei manieren (zoals per brief, e-mail of telefoon) verzocht tot het doen van betalingen die nodig zouden zijn voor het verwerven of in stand houden van registraties. De registers waarnaar verwezen wordt, zijn veelal onofficiële registers waardoor de gevraagde betaling geen doel dient.

Valse facturen

Een variatie op bovengenoemde handelswijze is dat merkhouders documenten ontvangen die op een factuur lijken – veelal staat er ook met grote letters factuur op – maar die bij nadere bestudering in feite een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst blijken te zijn. Wanneer een dergelijke factuur wordt voldaan, blijkt een overeenkomst te zijn aangegaan voor bepaalde (onnodige!) diensten, vaak tegen een aanzienlijk bedrag.

U doet er daarom verstandig aan géén betalingen te verrichten aan ondernemingen die u dergelijke ‘aanbiedingen’ doen. Volledigheidshalve benadrukken wij dat op alle door ons verzonden brieven en facturen altijd ons logo vermeld staat (zie linksbovenaan deze pagina).

Cybersquatting

Ook ten aanzien van domeinnamen zijn malafide partijen actief die ondernemingen verzoeken een domeinnaam ‘veilig te stellen’. Vaak zijn deze domeinnamen te kwader trouw geregistreerd of wordt gesuggereerd dat er een poging tot registratie is gedaan. We schreven eerder over deze handelswijze in dit bericht. Indien u een dergelijk aanbod wordt gedaan, raden we u aan ook hier niet op in te gaan en géén persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken.