Minimumtarief voor zzp’ers vanaf 2021

Op 24 juni 2019 heeft het kabinet een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een concrete uitwerking van drie maatregelen uit het regeerakkoord ‘werken als zelfstandige’. Deze maatregelen bieden bescherming aan zzp’ers die zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden, bieden ruimte aan ondernemers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt en zorgen voor meer duidelijkheid voor opdrachtgevers en zelfstandigen. Deze nieuwe regels komen in de plaats van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie). De beoogde datum van inwerkingtreding van deze maatregelen is 1 januari 2021.

Zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt

Vanaf 2021 is het de bedoeling dat zzp’ers minimaal 16 euro per uur gaan verdienen. Met het invoeren van dit minimumtarief wil het kabinet tegengaan dat zzp’ers werken voor een bedrag waarvan ze niet kunnen rondkomen. De opdrachtnemer moet op voorhand een inschatting maken van de te maken kosten en benodigde uren. Deze gegevens moet hij aan de opdrachtgever overleggen zodat deze kan bekijken of aan het minimumtarief wordt voldaan. De offerte wordt voor opdrachtgevers dus een belangrijk instrument om dit te kunnen controleren. Er wordt voor wat betreft de verantwoordelijkheid een verschil gemaakt tussen particuliere en zakelijke opdrachtgevers.

Zakelijke opdrachtgevers

Zakelijke opdrachtgevers krijgen een grotere verantwoordelijkheid dan particuliere opdrachtgevers. Zij dienen op voorhand te controleren of de door de opdrachtnemer gestelde uren en/of kosten aannemelijk zijn. Mocht achteraf blijken dat de opdrachtnemer meer uren en/of kosten heeft gemaakt, dan zal de zakelijke opdrachtgever dit aan de opdrachtnemer moeten vergoeden.

Particuliere opdrachtgevers

Particuliere opdrachtgevers krijgen een lichtere verantwoordelijkheid. Zij dienen wel te controleren of aan het minimumtarief wordt voldaan, maar hoeven niet te controleren of de gestelde uren en/of kosten aannemelijk zijn en ook hoeven zij achteraf niet bij te betalen indien de kosten van de opdrachtnemer hoger zijn uitgevallen.

Zzp’ers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt: zelfstandigenverklaring

Aan zzp’ers die minimaal 75 euro per uur verdienen zal meer ruimte worden gegeven om te ondernemen. Zij kunnen vanaf 2021 kiezen voor een zelfstandigenverklaring. Dit houdt in dat zzp’ers op voorhand met hun opdrachtgever afspreken dat zij als zelfstandige werken. Vereisten hiervoor zijn dat partijen in de overeenkomst van opdracht verklaren dat zij geen arbeidsovereenkomst beogen, de opdracht niet langer dan een jaar duurt, het minimumtarief minimaal 75 euro per uur is en de zzp’er is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Tot slot moet de zelfstandigenverklaring door zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever worden ondertekend.

Opdrachtgeversverklaring

Voor alle opdrachtgevers van zelfstandigen komt er een opdrachtgeversverklaring: een instrument om vooraf zekerheid te krijgen over de kwalificatie van de arbeidsverhouding. Er wordt in de brief gesproken over een webmodule die door middel van het beantwoorden van enkele vragen in staat is de arbeidsverhouding te kwalificeren als zijnde ‘buiten dienstbetrekking’. Deze webmodule zal rechtstreeks door de opdrachtgever gebruikt kunnen worden, zonder interventie van een toezichthoudend orgaan.

Toekomstperspectief

Dat deze nieuwe regels in 2021 ook echt ingevoerd zullen worden is nog niet zeker. Op dit moment is een wetsvoorstel in voorbereiding. De verwachting is dat dit wetsvoorstel eind 2019 ter raadpleging zal worden voorgelegd. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.