Op de lange baan: voorwaarden aan winstuitkering door zorginstellingen en onderaannemers

Op 9 juli 2019 liet minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) weten dat een wetsvoorstel voor dividenduitkering door zorginstellingen definitief werd ingetrokken. Winstuitkering blijft daardoor uitsluitend mogelijk voor bepaalde categorieën van zorginstellingen met een toelating als bedoeld in Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke op termijn vervangen zal worden door de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Daaronder vallen onder meer tandartsen, audiologische centra, huisartsen, kraamzorg, verloskunde en extramurale GGZ-instellingen.

Wel kondigde hij maatregelen aan om excessieve winstuitkeringen tegen te gaan. Dat geldt ook voor zover winsten worden uitgekeerd door onderaannemers in de zorg. Deze onderaannemers beschikken zelf niet over een WTZi-toelating en vallen daarom niet onder het winstuitkeringsverbod. Deze structuur komt vaak voor bij zelfstandige behandelcentra (ZBC's). De maatregelen van de minister zien toe op regulering maar vooralsnog niet op een verbod. In de brief van 25 november 2019 gaat de minister verder in op deze regulering. Middels het nieuwe wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders zou onder meer de dividenduitkering door zorginstellingen en onderaannemers moeten worden gereguleerd. Andere onderwerpen in dat wetsvoorstel zijn het voorkomen van belangenverstrengeling, het versterken van de positie van de onafhankelijke interne toezichthouder en het makkelijker weren van dissidenten. Met name ten aanzien van de voorwaarden aan winstuitkering door onderaannemers is nog veel onduidelijk. Voor de voorwaarden voor winstuitkering door de daartoe aangewezen zorginstellingen komen sterk overeen met de voorwaarden die moesten gaan gelden voor winstuitkering door alle zorginstellingen. Denk bijvoorbeeld aan financiële gezondheid (solvabiliteit), kwaliteit van zorg, de governance en de termijn waarbinnen dividend mag worden uitgekeerd. Deze voorwaarden zouden dan alleen gaan gelden voor sectoren waar zich bepaalde risico's en excessen voordoen. Daarentegen noemt de minister het opleggen van voorwaarden voor winstuitkering door onderaannemers in de zorg, die dus niet onder het winstuitkeringsverbod vallen, een 'mogelijkheid'. Of die voorwaarden komen en welke voorwaarden dat zijn, is vervolgens verschillend per deelsector en afhankelijk van in welke mate zich in een deelsector risico's en excessen voordoen. Voor winstuitkering door zowel zorginstellingen als onderaannemers wordt nog gekeken of het (juridisch) haalbaar en wenselijk is om, wanneer zij tot winstuitkering overgaan al dan niet onder voorwaarden, een maximum op te leggen aan de hoogte van die uitkering. De minister verwacht eind 2020 een wetsvoorstel ter consultatie aan te kunnen bieden. Daarmee zullen eventuele voorwaarden aan de winstuitkering door zorginstellingen en onderaannemers voor 2022 in werking treden. Als die voorwaarden er al komen. Een uitbreiding van het huidige verbod op winstuitkering komt er vooralsnog niet. Auteur: Freeke Heijne. Freeke is gespecialiseerd in overheid en regulering en maakt deel uit van het multidisciplinaire Zorgteam van Houthoff. Binnen de zorgsector staat zij diverse zorginstellingen en zorgverzekeraars bij met betrekking tot de toepassing van sectorspecifieke en sectoroverschrijdende wet- en regelgeving.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 48.   

MONITORING WETSVOORSTELLEN ZORG

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.