Tot nog toe wordt de e-commerce op Europees niveau gereguleerd via de E-commerce richtlijn.1 Aangezien deze richtlijn nog uit het jaar 2000 stamt en e-commerce destijds in veel mindere mate dan nu plaatsvond via tussenpersonen, heeft de Europese Commissie besloten dat er behoefte is aan nieuwe, aanvullende regelgeving ten aanzien van e-commerce via tussenpersonen. In december 2020 heeft de Europese Commissie een voorstel openbaar gemaakt voor een verordening die reeds bekend staat als de Digital Services Act (‘DSA’).2 De DSA is niet bedoeld om de E-commerce richtlijn in zijn geheel te vervangen, maar is een aanvulling op de nationale implementatiewetgeving van de E-commerce richtlijn. Een belangrijke uitzondering zijn de bepalingen omtrent de vrijwaring van aansprakelijkheid van tussenpersonen; deze worden wel vervangen.

De DSA introduceert nieuwe regels met als voornaamste doel het creëren van een veilige omgeving voor de consument bij het afnemen van producten en diensten op het internet, en heeft verder als doel het beschermen van de consument tegen illegale online content. In deze blog worden de meest in het oog springende aandachtspunten uit de DSA op een rij gezet, voor zover die betrekking hebben op e-commerce.

  • Alle online tussenpersonen zijn verplicht een gebruikersvriendelijk notice-and-takedown systeem te implementeren, om onder meer de verkoop van illegale goederen tegen te gaan. Deze verplichtingen gaan verder dan de reeds bestaande verplichtingen onder de E-commerce richtlijn. Zo zullen tussenpersonen herhaaldelijke inbreukmakers proactief van hun platform moeten weren.
  • In het kader van de nieuwe notice-and-takedown verplichtingen, wijzen de lidstaten bepaalde instanties als ‘betrouwbare flaggers’ aan. Wanneer een betrouwbare flagger een melding van illegale praktijken maakt, moeten tussenpersonen die met voorrang behandelen.
  • Online tussenpersonen zijn verplicht om in hun algemene voorwaarden informatie op te nemen over eventuele beperkingen op het gebruik van door de afnemers van de dienst verstrekte informatie.
  • Ook bevat de DSA nieuwe vereisten voor online tussenpersonen die ervoor moeten zorgen dat consumenten op afstand overeenkomsten met handelaren kunnen sluiten. Om dit te bewerkstelligen mogen tussenpersonen alleen handelaren op hun e-commerce platform toestaan na een strikte Know-Your-Customer procedure. Op die manier kunnen verkopers van illegale goederen beter geïdentificeerd worden.

Meer algemeen is het van belang dat de DSA tussenpersonen indeelt in vier verschillende categorieën, waarbij verschillende verplichtingen gelden voor de betreffende categorieën.

Een ander nieuw element in deze verordening, ten opzichte van bijvoorbeeld de E-commerce richtlijn, is dat de handhaving uitgebreid is gereguleerd. De lidstaten zullen instanties moeten aanwijzen die belast worden met de handhaving. Deze instanties mogen bij overtredingen zware boetes opleggen tot 6% van de jaarlijkse wereldwijde omzet. Het is dus van groot belang voor tussenpersonen om – wanneer de verordening in werking treedt – aan alle bepalingen te voldoen. Benieuwd naar welke bepalingen op uw onderneming van toepassing zijn?