Een fors aantal bedrijven heeft met ingang van 1 januari 2016 geen aparte omgevingsvergunning meer nodig voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting, maar kan terug vallen op de milieuregels in het Activiteitenbesluit . Er hoeft enkel nog gemeld te worden bij het bevoegd gezag. In de meeste gevallen is dit de lokale gemeente.

Het betreft ziekenhuizen en overige laboratoria, gieterijen, hondenkennels, volières en dierentuinen, asbestverwijderingsbedrijven, producenten van petfood, spoorwegemplacementen, defensie-inrichtingen, mono vergisting van mest en lozing vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties op het oppervlaktewater.

Voorts is het zo dat bedrijven en instellingen ingevolge het Activiteitenbesluit verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te treffen als die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Aan het Activiteitenbesluit zijn sinds 1 december 2015 lijsten met erkende maatregelen toegevoegd, wat het gemakkelijker maakt om een en ander te doen.

Nieuwe Wet Natuurbescherming

Per 1 maart 2016 treedt de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking. Deze vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. De regels worden eenvoudiger en duidelijker voor de bescherming van in het wild levende dieren en planten, voor Natura 2000-gebieden en bossen. Voor eenvoudige activiteiten zoals onderhoud komt een meldplicht. Binnen 13 weken dient voor vergunningplichtige activiteiten vergunning te zijn verleend. Indien dat niet gebeurt, is die na 13 weken automatisch verleend.

De wet is van belang voor landbouw, terrein beherende organisaties, bosbouw, visserij, jacht, delfstofwinning, bouw, horeca, recreatie, industrie en natuurorganisaties.