Scheel-utvalget foreslår en omlegging av formueskatten. Omleggingen innrettes slik at de ulike formuesobjektene og gjelden verdsettes mest mulig ensartet. Utvalget foreslår en løsning der alle objekter verdsettes til 80 % av faktisk verdi.

Utvalgets konkrete forslag til endringer er:

  • Ligningsverdiene av primærbolig, sekundærbolig og næringseiendom økes til 80 % av anslått markedsverdi.
  • Ligningsverdiene av fritidseiendom dobles i påvente av et bedre verdsettingssystem.
  • Alle andre eiendeler, herunder bankinnskudd, aksjer og gjeld verdsettes til 80 % av dagens verdi.

Dersom endringene gjennomføres mener Scheel-utvalget at dette gir dette grunnlag for å øke bunnfradraget til 2 130 000 kroner.

Utvalget ønsker å trappe ned favoriseringen av bolig i inntektsbeskatningen. På denne bakgrunn foreslår utvalget at skattefritaket ved utleie av inntil 50 % av markedsverdien av egen bolig oppheves. En slik oppheving av skattefritak medfører behov for regler for fradrag for kostnader tilknyttet utleieforholdet. Utvalget overlater det til departementet å utrede slike mulige regler.