W przypadku sporu co do ważności testamentu lub co do tego, kto powinien wnioskować o upoważnienie do zarządzania spadkiem [Grant of Probate], można zgłosić w Rejestrze Spadkowym Zastrzeżenie [Caveat]. Jak pisałam w swoim poprzednim artykule, Caveat uniemożliwia ubieganie się o Grant of Probate przez kogokolwiek.

Caveat pozostaje w mocy przez okres 6 miesięcy. Termin ten można jednak wielokrotnie przedłużać. Osoba chcąca uzyskać Grant of Probate może podjąć decyzję o przeczekaniu okresu 6 miesięcy, licząc na to, że osoba, która zgłosiła Caveat nie przedłuży go i otworzy się możliwość uzyskania Grant of Probate. W innych przypadkach, gdy przyczyny zgłoszenia Caveat są nieracjonalne czy nieuzasadnione, proponowany wykonawca testamentu lub zarządca spadku może zakwestionować Caveat posługując się Ostrzeżeniem [Warning].

Warning to osobny formularz, na którym składająca go osoba wykazuje swój udział w spadku. Warning doręcza się osobie, która zarejestrowała Caveat. Nie jest pobierana żadna opłata, ale należy mieć na uwadze kwestię kosztów. Osoba wydająca Warning musi mieć na uwadze mogące się z tym wiązać zawiłości prawne. Jeżeli osoba wydająca Warning przegra będący skutkiem jego wydania spór, może zostać obciążona kosztami prawnymi osoby rejestrującej i broniącej zasadności Caveat-u.

Po doręczeniu Warning, osoba która zgłosiła Caveat ma na odpowiedź tylko 8 dni. Niezłożenie odpowiedzi skutkuje utratą skuteczności Caveat-u oraz otwarciem możliwości wydania Grant of Probate.

Osoba zgłaszaja Caveat, która zdecyduje się udzielić odpowiedzi na Warning, może zrobić to wycofując Caveat lub kwestionując Warning. Ta druga opcja wymaga złożenia Wystąpienia [Appereance]. Appearance nie jest fizycznym pojawieniem się, tylko przedłożeniem dokumentu prawnego w Rejestrze Spadkowym. Po złożeniu Appearance, pozostaje ono w mocy aż do rozstrzygnięcia sporu. Spór może zostać rozstrzygnięty w drodze osiągnięcia przez strony porozumienia lub w drodze rozstrzygnięcia dokonanego przez sąd.

Więcej informacji o procedurze zgłaszania Caveat, czy też posługiwania się Appearance można znaleźć na powiązanych stronach naszego bloga. [please insert here a link to the article on Ceveats and Appearance] Jeśli mają Państwo dalsze zapytania dotyczące którejkolwiek z tych procedur, zachęcam do konsultacji ze mną.