Dne 1. července 2016 nabude účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tímto zákonem dojde ke zřízení registru smluv, ve kterém bu- dou povinně uveřejňovány smlouvy uzavřené s vyjmenova- nými subjekty, např. Českou republikou, územními samo- správnými celky, státními příspěvkovými organizacemi, stát- ními fondy, státními podniky, státní fondy či právnickými osobami, v nichž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast. Správcem registru bude Minis- terstvo vnitra. Výjimky z povinnosti zveřejnění pak předsta- vují zejména informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, nebo smlouvy s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti, smlouvy, jejichž plnění je prováděno převážně mimo území České republiky, či smlouvy, jestliže výše hodnoty jejich předmětu je 50.000,- Kč bez DPH nebo nižší.

Do budoucna je tedy nutno počítat s tím, že smlouvy uzavřené po 1. červenci 2016 s vyjmenovanými (zejména veřejnopráv- ními) subjekty budou v elektronické podobě zveřejněny v re- gistru smluv.

Po uplynutí jednoho roku od účinnosti zákona, tj. od 1. čer- vence 2017, bude navíc účinnost smlouvy regulované záko- nem o registru smluv vázána na  její uveřejnění v registru   a případné neuveřejnění smlouvy ani do tří měsíců ode dne je- jího uzavření bude mít za následek její zrušení od počátku.