Wypowiedzenie umowy kredytu z powodu braku terminowych wpłat może być nieskuteczne i stanowić nadużycie prawa przez bank, orzekł Sąd Najwyższy.

Ustawa Prawo Bankowe zezwala na wypowiedzenie umowy kredytu, gdy jej warunki nie zostały spełnione przez kredytobiorcę.

Orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczyło umowy kredytu w kwocie 225.000 franków szwajcarskich na okres 35 lat, którą bank wypowiedział po 3 latach za względu na półtoramiesięczną zwłokę w spłacie rat, domagając się przy tym spłacenia pozostałej kwoty kredytu.

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną, wskazując, że:

  • niespełnienie warunków umowy kredytu stanowi podstawę wypowiedzenia również po tym, jak kredyt został udzielony, gdyż procedura wypowiedzenia przewidziana w ustawie Prawo Bankowe ma zastosowanie zarówno przed, jak i po udzieleniu kredytu, jednakże
  • bank dopuścił się nadużycia prawa poprzez potraktowanie tak krótkiej zwłoki w spłacie dość niskiej kwoty (w porównaniu do całego kredytu) jako podstawy wypowiedzenia umowy, jako że nie stanowiło to rzeczywistego zagrożenia dla zdolności kredytobiorcy do wykonania zobowiązań wynikających z umowy;
  • kredytobiorcy zamiast tego nakazano zapłatę zaległych rat.

Wyrok ten oznacza, że banki muszą dokładnie rozpatrywać interes zarówno własny, jak i kredytobiorców, i unikać automatycznego wypowiadania umów kredytów.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2013 roku, sygn. akt IV CSK 679/12