Kernpunten

  • Innovatieaftrek van toepassing sinds 1 juli 2016.
  • Ruimer toepassingsgebied dan de vroegere aftrek voor octrooi-inkomsten.
  • Daarom zeker te bekijken door iedere onderneming die intellectuele eigendomsrechten bezit.

______________________________________________________

Uw bedrijf heeft nooit toepassing gemaakt van de aftrek voor octrooi-inkomsten bij gebrek aan kwalificerende patenten. Uw bedrijf is echter wel eigenaar van andere intellectuele eigendomsrechten, zoals merkenrechten en software. Biedt de nieuwe innovatieaftrek mogelijkheden tot fiscale optimalisatie?

Onder druk van de OESO werd de aftrek voor octrooi-inkomsten geschrapt en met ingang van 1 juli 2016 vervangen door de aftrek voor innovatie-inkomsten. Het toepassingsgebied van de innovatieaftrek is ruimer dan dat van de (vroegere) octrooiaftrek. Naast octrooien komen nu o.a. ook auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s, kwekersrechten en weesgeneesmiddelen (dit zijn geneesmiddelen voor zeldzame ziektes) in aanmerking. Andere intellectuele eigendomsrechten, zoals merkenrechten, blijven echter buiten het toepassingsgebied vallen.

Ook de kwalificerende inkomsten zijn ruimer gedefinieerd dan onder de octrooi-aftrek. Zo komen niet alleen licentievergoedingen en inbegrepen royalty’s (zijnde royalty’s vervat in de verkoopprijs van een product of dienst) in aanmerking, maar bijvoorbeeld ook ontvangen schadevergoedingen. Het percentage van de aftrek werd bovendien verhoogd van 80% naar 85% en eventueel niet-gebruikte innovatieaftrek kan worden overgedragen naar volgende aanslagjaren.

Belangrijk om aan te stippen is ook dat voor geen enkele onderneming nog vereist wordt dat het intellectueel eigendomsrecht werd ontwikkeld in een onderzoekscentrum. Wel zullen bij de berekening van de fiscale aftrek de netto innovatie-inkomsten worden vermenigvuldigd met de zogenaamde nexus-ratio. Deze ratio heeft tot doel de aangekochte intellectuele eigendomsrechten alsook de onderzoekstaken uitbesteed aan verbonden ondernemingen, uit te sluiten van de innovatieaftrek.

Omwille van de verruimde toepassingsmogelijkheden verdient de nieuwe innovatieaftrek dus zeker uw aandacht, zelfs indien uw bedrijf nooit toepassing heeft gemaakt van de aftrek voor octrooi-inkomsten.