Съществени промени очакват юридическите лица с нестопанска цел ("ЮЛНЦ") в следствие на реформи в редица норми, уреждащи създаването, дейността и прекратяването им. Най-важните нововъведенията са:

Нова процедура при регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел

Създава се нов Регистър за ЮЛНЦ ("Регистъра"), като вписването на ЮЛНЦ вече няма да се извършва в окръжния съд по тяхното седалище, а при Регистъра, воден към Агенцията по вписванията при министъра на правосъдието. Регистърът е обща електронна база данни, съдържаща релевантната информация за ЮЛНЦ и клоновете на чуждестранни ЮЛНЦ. На вписване подлежат обстоятелства като наименование, седалище и адрес, предмет на допълнителна стопанска дейност, органи, членове на управителния орган, представляващи и тяхната длъжност, прекратяване, заличаване. Всеки ще може да иска и извършва справка за наличието или липсата на вписано обстоятелство или обявен акт в Регистъра и ще има право на свободен и безплатен достъп. Лицето, поискало достъп по електронен път, ще се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от Агенцията по вписванията.

Задължение за пререгистрация

ЮЛНЦ, които вече са вписани при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация в Агенцията по вписванията в срок до 31 декември 2020 г., като за пререгистрацията не се дължи държавна такса. При пререгистрацията ЮЛНЦ и клоновете на чуждестранни ЮЛНЦ се изключват от регистър БУЛСТАТ и кодът по БУЛСТАТ става идентификационен код за Регистъра. Със заявлението за пререгистрация може да бъде подадено и заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване.

Цел на промените

С прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ към Регистъра се цели осигуряването на прозрачност и отчетност на дейностите им и намаляване на административната тежест.

Влизане в сила

Промените относно ЮЛНЦ в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (изм. бр. 74 на "Държавен Вестник" от 2016 г.), Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (бр. 74 на "Държавен Вестник" от 2016 г.), Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел (изм. бр. 77 и 78 на „Държавен вестник“ от 2017 г. ) влизат в сила на 01.01.2018 г.