Съществени промени очакват юридическите лица с нестопанска цел ("ЮЛНЦ") в следствие на реформи в редица норми, уреждащи създаването, дейността и прекратяването им. Най-важните нововъведенията са:

Нова процедура при регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел

Създава се нов Регистър за ЮЛНЦ ("Регистъра"), като вписването на ЮЛНЦ вече няма да се извършва в окръжния съд по тяхното седалище, а при Регистъра, воден към Агенцията по вписванията при министъра на правосъдието. Регистърът е обща електронна база данни, съдържаща релевантната информация за ЮЛНЦ и клоновете на чуждестранни ЮЛНЦ. На вписване подлежат обстоятелства като наименование, седалище и адрес, предмет на допълнителна стопанска дейност, органи, членове на управителния орган, представляващи и тяхната длъжност, прекратяване, заличаване. Всеки ще може да иска и извършва справка за наличието или липсата на вписано обстоятелство или обявен акт в Регистъра и ще има право на свободен и безплатен достъп. Лицето, поискало достъп по електронен път, ще се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров се��тификат, издаден от Агенцията по вписванията.

Задължение за пререгистрация

ЮЛНЦ, които вече са вписани при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация в Агенцията по вписванията в срок до 31 декември 2020 г., като за пререгистрацията не се дължи държавна такса. При пререгистрацията ЮЛНЦ и клоновете на чуждестранни ЮЛНЦ се изключват от регистър БУЛСТАТ и кодът по БУЛСТАТ става идентификационен код за Регистъра. Със заявлението за пререгистрация може да бъде подадено и заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване.

Цел на промените

С прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ към Регистъра се цели осигуряването на прозрачност и отчетност на дейностите им и намаляване на административната тежест.

Влизане в сила

Промените относно ЮЛНЦ в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (изм. бр. 74 на "Държавен Вестник" от 2016 г.), Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (бр. 74 на "Държавен Вестник" от 2016 г.), Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел (изм. бр. 77 и 78 на „Държавен вестник“ от 2017 г. ) влизат в сила на 01.01.2018 г.