Op 24 september 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het “Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening”. Dit besluit is ook gekend als de Vlarem-trein 2013.

Deze omvangrijke Vlarem-trein (639 artikelen) wijzigt voornamelijk Vlarem I, meer bepaald de milieuvergunnings- of meldingsplicht, Vlarem 2 houdende de sectorale milieuvoorwaarden, en Vlarel over de erkenning van de milieudeskundigen en -technici. Hiernaast zijn er nog 6 andere besluiten gewijzigd, bijvoorbeeld het Vlarebo, dit is het besluit op de bodemsanering en de bodembescherming. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Omzetting van Europese regelgeving: omzetting van de Seveso III-Richtlijn, de CLP-Verordening (labelen en classificeren van stoffen) en de Verordening Aquacultuur door de wijziging van verschillende Vlarem rubrieken (met een onmiddellijk effect op de vergunningverlening). Hiernaast is er een gedeeltelijke omzetting van de Energie-efficiëntie-Richtlijn: grote bedrijven moeten periodiek een energieaudit laten uitvoeren.
  2. Milieuvergunningsprocedure: voortaan moet ook het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) een advies uitbrengen voor aanvragen betreffende nucleaire inrichtingen. Ook het aanvraagformulier wijzigt.
  3. Omzetting van de conclusies van de laatste Vlaamse BBT-studies (best beschikbare technieken) voor de houtverwerkende nijverheid, de droogkuis, de laboratoria en de (mest)covergistingsinstallaties. Ook zijn er formele en inhoudelijke wijzigingen aan de Vlarem indelingsrubrieken, rubrieken en wijzigen enkele aspecten inzake bodem, groeves en grondwaterwinning.
  4. Vernieuwde veiligheidsbepalingen (brandveiligheid, evacuatie, …) voor schouwspelzalen (cinemazalen, muziekzalen, …) en LPG-installaties.

De Vlarem-trein 2013 is, behoudens enkele uitzonderingen, in werking getreden op 4 oktober 2014 en heeft dus een onmiddellijk effect op de milieuvergunningverlening.