In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

Uitspraken

Rechtbank Den Haag 9 april 2014, Liander N.V. / IDDS Milieu B.V. en IDDS B.V. / Stejona B.V. (zaak C-09-436777 – HA ZA 13-152, ECLI:NL:RBDHA:2014:6158)

(beschadiging van hoogspanningskabel tijdens grondboring ten behoeve van bodemonderzoek; aansprakelijkheid van de aanvrager van de KLIC-melding en de feitelijk uitvoerder van graafwerkzaamheden; eenheid van onderneming)

Rechtbank Midden-Nederland 7 mei 2014, Liander N.V. / de heffingsambtenaar van de gemeente Naarden (zaak UTR 13-2447, ECLI:NL:RBMNE:2014:1994)

(oplegging voorlopige aanslag precariobelasting op gasleidingen en elektraleidingen)

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 10 juni 2014, Enexis B.V. / geïntimeerde (zaak HD 200.124.422_01, ECLI:NL:GHSHE:2014:1729)

(overeenkomst tot stand gekomen met energieleverancier; niet in gebruik zijnde hennepkwekerij)

ABRvS 11 juni 2014, Liandon B.V. / het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (zaak 201306136/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:2069)

(toekenning nadeelcompensatie voor verleggen van kabels en leidingen)

ABRvS 11 juni 2014, 1. DOW Benelux B.V., 2. Esso Nederland B.V. en ExxonMobil Chemical Holland B.V., 3. Kuwait Petroleum Europoort B.V., e.a. / de Staatssecretaris van IenM (zaak 201311081/1/A4, ECLI:NL:RVS:2014:2130)

(Nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2012-2020; art. 16.24 Wm; toewijzing broeikasgasemissierechten aan aantal inrichtingen; prejudicieel verzoek)

ABRvS 11 juni 2014, 1. NABU Naturschutzstation Niederrhein e.V., 2. de Stichting TegenWind(molens) / de raad van de gemeente Oude IJsselstreek (zaak 201400754/2/R2, ECLI:NL:RVS:2014:2252)

(vaststelling bestemmingsplan “Windpark De Tol Netterden”; nabijheid van Duits Natura 2000-gebied; passende beoordeling; voorlopige voorziening; waarborging maatregelen in bestemmingsplan of omgevingsvergunning; voorwaardelijke verplichting tot nemen mitigerende maatregelen; significante effecten; mortaliteitscriterium)

Nederland – Energiekamer

Persbericht

BritNed ontvangt ontvlechtingscertificaat, 10 juni 2014

Nederlandse emissieautoriteit (Nea)

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Milieuraad; brief van de Staatssecretaris van IenM met het verslag van de Informele Milieuraad op 14 mei 2014, 28 mei 2014

(TK 2013-2014, 21 501-08, nr. 514)

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ met de geannoteerde agenda van de Energieraad op 13 juni 2014, 28 mei 2014

(TK 2013-2014, 21 501-33, nr. 485)

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ met het verslag van de Informele Energieraad van 15 en 16 mei 2014, 28 mei 2014

(TK 2013-2014, 21 501-33, nr. 486)

Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; brief van de Minister van BuZa met fiche ‘Mededeling en aanbeveling minimumbeginselen exploratie en productie schaliegas’, 28 mei 2014

(TK 2013-2014, 22 112, nr. 1858)

Bedrijfslevenbeleid; brief van de Minister van EZ over evaluatie en onderzoeksrapporten Monitoring Programma BioBased Economy, 28 mei 2014

(TK 2013-2014, 32 637, nr. 134)

Belastingplan 2014; brief van de Staatssecretaris van Financiën over de evaluatie accijnsverhoging op diesel en LPG, 28 mei 2014

(TK 2013-2014, 33 752, nr. 93)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van EZ (XIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); voorstel van wet, 28 mei 2014

(TK 2013-2014, 33 940 XIII, nr. 1)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van EZ (XIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); memorie van toelichting, ongedateerd

(TK 2013-2014, 33 940 XIII, nr. 2)

Mijnbouw; brief van de Minister van EZ over de veiligheid van olieopslag in de zoutcavernes in Enschede, 3 juni 2014

(TK 2013-2014, 32 849, nr. 20)

Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. vereenvoudiging systeem hernieuwbare energie vervoer; brief van de Staatssecretaris van IenM met reactie op amendement over openbaarmakingplicht inzake vloeibare biobrandstof die bedrijven op de markt brengen, 3 juni 2014

(TK 2013-2014, 33 834, nr. 23)

Milieuraad; brief van de Staatssecretaris van IenM over toezeggingen in de AO Milieuraad van 3 juni inzake onderzoek PBL/ECN en delegatie UNEA, 4 juni 2013

(TK 2013-2014, 21 501-08, nr. 519)

Opwerking van radioactief materiaal; brief van de Minister van EZ over het kredietverzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) / Nuclear Research and consultancy Group (NRG) Petten en de stand van zaken rondom de Pallas onderzoeksreactor, 6 juni 2014

(TK 2013-2014, 25 422, nr. 109)

Wijziging Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten (stroomlijning markttoezicht ACM); nota n.a.v. het verslag, 6 juni 2014 (EK 2013-2014, 33 622, nr. G)

EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21; verslag van een schriftelijk overleg over het beleidskader van de Europese Commissie voor klimaat en energie in de periode 2020-2030, 10 juni 2014

(EK 2013-2014, 33 858, nr. D)

Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; verslag van een algemeen overleg van 23 april 2014 over Oekraïne, 11 juni 2014

(TK 2013-2014, 21 501-02, nr. 1389)

Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Financiën 2013; lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van het Ministerie van Financiën 2013, 11 juni 2014

(TK 2013-2014, 33 930 IX, nr. 5)

Afschrift van het antwoord van de Minister van EZ op de brief van de Stichting LAKA inzake het verbrossingsonderzoek naar reactorvat kerncentrale Borssele, 11 juni 2014 (TK 2013-2014, niet-dossierstuk 2014D21333)

Rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014; lijst van vragen en antwoorden over het rapport bij het jaarverslag van het Ministerie van IenM 2013, 13 juni 2014

(TK 2013-2014, 33 942, nr. 14)

Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. vereenvoudiging systeem hernieuwbare energie vervoer; gewijzigd voorstel van wet, ongedateerd

(EK 2013-2014, 33 834, nr. A)

Inbreng van een schriftelijk overleg over de Energieraad op 13 juni 2014 (Kamerstuk 21501-33, nr. 485), ongedateerd

(TK 2013-2014, niet-dossierstuk 2014D20379)

Kamervragen

Vragen van het Kamerlid Van Tongeren aan de Minister van EZ over het bericht «Zoektocht naar olielek in Duitse Amtsvenn bij Enschede ook tijdens Pasen» (ingezonden 30 april 2014); antwoord van de Minister van EZ, 4 juni 2014

(TK 2013-2014, aanhangselnr. 2190)

Vragen van het Kamerlid Van Veldhoven aan de Staatssecretaris van IenM en de Minister van EZ over de olielekkage uit opslag in lege zoutmijnen in het natuurgebied Amtsvenn (Duitsland, bij Enschede) en de geplande extra opslag van diesel in lege zoutmijnen onder Enschede (ingezonden 16 mei 2014); antwoord van de Minister van EZ, 4 juni 2014

(TK 2013-2014, aanhangselnr. 2191)

Vragen van de Kamerleden Omtzigt, Agnes Mulder en Geurts aan de Staatssecretaris van IenM en de Minister van EZ over de olielekkage uit opslag in lege zoutmijnen in het natuurgebied Amtsvenn (bij Enschede) en de geplande extra opslag van diesel in lege zoutmijnen onder Enschede (ingezonden 30 april 2014); antwoord van de Minister van EZ, 4 juni 2014

(TK 2013-2014, aanhangselnr. 2192)

Vragen van het Kamerlid Van Veldhoven aan de Minister van EZ over de situatie bij NRG Petten (ingezonden 20 mei 2014); antwoord van de Minister van EZ, 10 juni 2014

(TK 2013-2014, aanhangselnr. 2167)

Vragen van de Kamerleden Bisschop en Vos aan de Staatssecretaris van IenM over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen (ingezonden 12 maart 2014); antwoord van de Staatssecretaris van IenM, 11 juni 2014

(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Regeling

(Staatscourant 18 juni 2014, nr. 16786)

Overige publicaties

Brief van de Minister van EZ aan de Tweede Kamer met reactie op een aantal rapporten over energie, 4 juni 2014

(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Brief van de Minister van EZ aan de Tweede Kamer met antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Energieraad van 13 juni 2014, 10 juni 2014

(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Brief van de Staatssecretaris van IenM aan de Tweede Kamer over het advies Corbey inzake de dubbeltelling van biobrandstoffen, het ILUC-akkoord en de toezeggingen met betrekking tot het biobrandstoffenbeleid, 11 juni 2014

(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Brief van de Minister van EZ aan de Tweede Kamer ter aanbieding van het verslag van de Energieraad van 13 juni 2014, 17 juni 2014

(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Brief van de Minister en Staatssecretaris van EZ aan de Tweede Kamer over de inzet op cascadering: de duurzame inzet van biomassa voor zowel voedsel, veevoer, non-food materialen en producten en energie, 17 juni 2014

(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Brief van de Minister van EZ aan de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op de mededeling van de Europese Commissie inzake de Europese voorzieningszekerheidsstrategie, 17 juni 2014

(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Brief van de Minister van EZ aan de Tweede Kamer over de wetgevingsagenda STROOM, 18 juni 2014

(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Persberichten

EU – Commissie

Speeches

Persberichten

Overig

EC Statement: Commissioner Oettinger welcomes agreement on the revised Nuclear Safety Directive, 11 June 2014

EU – Wetgeving

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 3 juni 2014 inzake de erkenning van de regeling “Gafta Trade Assurance” voor het aantonen van de naleving van de duurzaamheidscriteria overeenkomstig de Richtlijnen 2009/28/EG en 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Pb 4 juni 2014, L 165/53)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 3 juni 2014 inzake de erkenning van de regeling “KZR IniG System” voor het aantonen van de naleving van de duurzaamheidscriteria overeenkomstig de Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Pb 4 juni 2014, L 165/56)

(Pb 7 juni 2014, L 169/130)

Advies van het Comité van de Regio’s – Betaalbare energie voor iedereen (Pb 7 juni 2014, C 174/15)

Advies van het Comité van de Regio’s – Nieuwe richtsnoeren voor staatssteun op energiegebied (Pb 7 juni 2014, C 174/19)

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met het oog op de tenuitvoerlegging tegen 2020 van een internationale overeenkomst die op emissies van de internationale luchtvaart wereldwijd één marktgebaseerde maatregel toepast

(Pb 11 juni 2014, C 177/88)

(Pb 13 juni 2014, L 174/12)

Mededeling van de Deense regering betreffende een aanbesteding voor vergunningen voor de exploratie en productie van koolwaterstoffen in een gebied van de Noordzee — Zevende Deense vergunningenronde

(Pb 14 juni 2014, C 182/22)

Besluit van de Commissie van 13 juni 2014 tot wijziging van Beschikking 2007/742/EG inzake elektrische, gas- of gasabsorptiewarmtepompen

(Pb 17 juni 2014, L 177/60)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 666/2014 van de Commissie van 12 maart 2014 tot vaststelling van de materiële voorschriften voor een inventarisatiesysteem van de Unie en teneinde rekening te houden met wijzigingen in de aardopwarmingsvermogens en internationaal overeengekomen richtsnoeren voor inventarisering overeenkomstig Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad

(Pb 19 juni 2014, L 179/26)

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Persbericht

ACER Annual Conference: Implementing REMIT can save millions of euros to EU consumers, 10 June 2014

Overig

ACER’s annual report on its activities under REMIT in 2013, undated

EU – CEER & ERGEG

Public consultation on the draft CEER Work Programme 2015, 12 June 2014

Press release: Regulators praise the Council for tackling the elephant in the room – energy prices, costs and competitiveness, 13 June 2014

Press release: Consumer-centric retail energy markets shift from advocacy to action, 18 June 2014 European Energy Regulator’s Newsletter, June 2014