Rond deze periode wordt de Gedifferentieerde Premiebeschikking Werkhervattingskas 2020 toegestuurd (met dagtekening 29 november 2019). Indien de premie onjuist is vastgesteld, kan dit substantiële financiële gevolgen hebben. Waarom?

Voor grote bedrijven (i.e. loonsom van meer dan EUR 3.370.000) varieert de premie tussen 0,32% en 5,12% (m.u.v. uitzendbureaus). Kort gezegd is de premie afhankelijk van de toegerekende ‘schadelast’; dat wil zeggen, de toegerekende uitkeringen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex) werknemers. De premie wordt geheven over de gehele loonsom en de toerekening van uitkeringen kan tot 10 jaar doorwerken. Het financiële belang van de juistheid van de premie kan daardoor groot zijn.

Controle premiebeschikking

De ervaring leert dat de toerekening van schadelasten niet altijd juist plaatsvindt. We raden derhalve aan de premiebeschikking en eventuele toegerekende schadelasten zorgvuldig te controleren. Indien nodig dient binnen 6 weken bezwaar te worden gemaakt tegen de beschikking.

Eigenrisicodragerschap

Er is ook een alternatief. Grote werkgevers kunnen naast de publieke verzekering bij UWV kiezen voor het ‘eigenrisicodragerschap’. Dit kan zowel voor de WGA als voor de Ziektewet. Een eigenrisicodrager WGA heeft dan wel de verplichting dit risico bij een verzekeraar onder te brengen. Onder omstandigheden kan dit substantiële besparingen opleveren.