In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie 

Uitspraken

Rechtbank Limburg 18 december 2014, eiser / Enexis B.V. (zaak C-03-197322 – KG ZA 14-580, ECLI:NL:RBLIM:2014:11063) (fraude aan energiemeters; kleinverbruiker; bevoegdheid tot afsluiting van de energie-aansluitingen; juistheid geschat gasverbruik)

Nederland – Energiekamer

Persberichten Nieuwsbericht ACM, Nederlandse gasmarkt is voorbeeld in Europa, 3 februari 2015 Nieuwsbericht ACM, ACM wil onderzoek naar de warmtewet, 4 februari 2015

Overige publicaties Spreekpunten Remko Bos over de Warmtewet, 4 februari 2015 Ontwerp codebesluit Aansluitpunt Gas – LNB, 5 februari 2015

Nederlandse emissieautoriteit (Nea) 

Nieuwsbrief Emissiehandel, nr. 125, 29 januari 2015 NEa inventariseert mogelijkheden voor vereenvoudiging EU ETS, 12 februari 2015

Nederland – Parlement 

Kamerstukken

Debat over het Energieakkoord, 13 januari 2015 (TK Handelingen 2014-2015, nr. 40, item 9)

Mededelingen in verband met stemmingen over moties, 20 januari 2015 (TK Handelingen 2014-2015, nr. 43, item 8)

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Energieakkoord, 20 januari 2015 (TK Handelingen 2014-2015, nr. 43, item 10)

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ over het initiatief tot organiseren van de Ministerial Conference on the International Energy Charter in Den Haag d.d. 20 en 21 mei 2015, 20 januari 2015 (TK 2014-2015, 21 501-33, nr. 521)

VSO ontwerpbesluit tot wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer, 22 januari 2015 (TK Handelingen 2014-2015, nr. 45, item 3)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van EZ over het energie-innovatiebeleid en het gebruik van biomassa, 23 januari 2015 (TK 2014-2015, 30 196, nr. 293)

Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het Energieakkoord, 27 januari 2015 (TK Handelingen nr. 46, item 11)

Stemming over een motie, ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer, 27 januari 2015 (TK Handelingen nr. 46, item 16)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst houdende de reactie op de uitvoering van het energielabel voor woningen, 2 februari 2015 (TK 2014-2015, 30 196, nr. 295)

Milieuraad; brief van de Staatssecretaris van IenM over het Europees Emissiehandelssysteem: stabiliteitsreserve, 3 februari 2015 (TK 2014-2015, 21 501-08, nr. 546)

Voorzienings- en leveringszekerheid energie; brief van de Minister van EZ over de Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding, 3 februari 2015 (TK 2014-2015, 29 023, nr. 181)

Wet windenergie op zee; nader verslag, 6 februari 2015 (TK 2014-2015, 34 058, nr. 8)

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; verslag van een algemeen overleg van 3 december 2014, over de Energieraad van 9 december 2014, 9 februari 2015 (TK 2014-2015, 21 501-33, nr. 522)

Milieuraad; verslag van een algemeen overleg van 4 december 2014, over de Milieuraad d.d. 17 december 2014, 11 februari 2015 (TK 2014-2015, 21 501-08, nr. 547)

Schaliegas; brief van de Minister van EZ met daarin de reactie op het verzoek van Kamerlid Smaling, over proefboringen naar schaliegas en tevens de reactie op het verzoek van de commissie EZ over hoe het compendium van CHPNY te betrekken bij onderzoeken onconventionele fossiele winningen, 11 februari 2015 (TK 2014-2015, 33 952, nr. 30)

Kamervragen

Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Staatssecretaris van IenM en van EZ over de berichten «Oproep tot transparantie in ontwikkeling criteria voor biomassa» en «Groen paspoort van FSC verlopen» (ingezonden 29 januari 2015); antwoord van Staatssecretaris IenM mede namens de Minister van EZ, 6 februari 2015 (TK 2014-2015, aanhangselnr. 1229)

Kennisgeving (ontwerp)besluiten

Mededeling terinzagelegging ontwerpbesluit vaststelling voorwaarden artikel 12b Gaswet (Staatscourant 5 februari 2015, nr. 2970)

Besluit van 27 januari 2015, houdende wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (Staatsblad 2015, nr. 47)

Regelingen

Regeling van de Minister van EZ van 22 januari 2015, nr. WJZ / 15000929, houdende aanwijzing van categorieën van productie-installaties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2015 (Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2015) (Staastcourant 22 januari 2015, nr. 2448)

Regeling van de Minister van EZ van 22 januari 2015, nr. WJZ / 15006470, houdende wijziging van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie (Staastcourant 22 januari 2015, nr. 2453)

Overige Staatscourant publicaties

Nieuwe normen NEN (Staatscourant 12 februari 2015, nr. 3788)

Persberichten

EU – Commissie

Beschikkingen

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (zaak COMP/M.7493 – National Grid / Elia / Nemo JV) (Pb 4 februari 2015 2015 C 038/02) 

Speeches

Persberichten

Overig

EU – Wetgeving

Overig

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Overig

EU – CEER & ERGEG