ACM heeft de definitieve ‘Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medisch specialistische zorg’ (hierna: de Leidraad) gepubliceerd. In onze HealthBit van 4 mei 2016 gingen wij al in op de conceptversie van de Leidraad. Wij zullen eerst ingaan op de inhoud van de Leidraad alvorens wijzigingen in de definitieve versie ten opzichte van de conceptversie te bespreken.

De Leidraad

Inkopers van geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg (zoals ziekenhuizen en zorgverzekeraars) zijn volgens ACM soms terughoudend om in inkoopcombinaties samen te werken. De Leidraad schept een veilige haven voor inkoopcombinaties als die aan bepaalde vereisten voldoen:

  1. De kosten die worden beperkt door de inkoopvorm, mogen niet meer bedragen dan 15 procent van de omzet van ieder betrokken ziekenhuis;
  2. De toetreding tot het inkoopverband is voldoende gewaarborgd. Op basis van duidelijke, objectieve en non-discriminatoire criteria moeten andere potentiële deelnemers kunnen toetreden; en
  3. Het inkoopverband is voldoende flexibel voor de deelnemers. De deelnemers mogen bijvoorbeeld niet langer aan het inkoopverband zijn gebonden dan redelijk. Redelijk is volgens ACM hier tussen één en drie jaar.

De definitieve Leidraad

ACM heeft de markt over de conceptleidraad geconsulteerd om te toetsen of de Leidraad inkopers voldoende houvast biedt. Naar aanleiding van de reacties heeft ACM de Leidraad op enkele punten aangepast.

De definitieve Leidraad specificeert wat onder ‘geneesmiddelen’ wordt verstaan. Dat zijn alle (‘add-on’) geneesmiddelen die vallen onder de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestatie ‘geneeskundige zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden’.

ACM benadrukt dat met inachtneming van de concurrentieregels ook andere vormen van inkoopcombinaties (die niet aan de voorwaarden van de Leidraad voldoen) mogelijk zijn. Dit merkten wij al op in onze vorige HealthBit over de Leidraad.

In de definitieve Leidraad is opgenomen dat de concurrentieregels de verplichtingen van inkopers voortvloeiende uit andere zorginhoudelijke wetten onverlet laat.

ACM heeft de derde voorwaarde geherformuleerd en gespecificeerd: een maximale contractduur van drie jaar is redelijk mits de voorwaarden voldoende ruimte laten voor wijzigingen bij significante marktontwikkelingen.

Naar aanleiding van vragen heeft ACM in de definitieve Leidraad verduidelijkt dat de Leidraad geen betrekking heeft op samenwerking die verder gaat dan de inkoop van geneesmiddelen (zoals afspraken over de hoogte van de vergoeding van geneesmiddelen, nacalculatie of selectieve inkoop).

Uw vaste Loyens & Loeff adviseur is uiteraard beschikbaar om u bij te praten over bovenstaande ontwikkelingen en/of u te helpen bij de toetsing of uw inkoopverband voldoet aan de vereisten van het mededingingsrecht.