Let op voor de occulte periode! Deze periode loopt, afhankelijk van de verkiezingsdatum, al ten vroegste vanaf 10 januari 2016, tot de bekendmaking van de kandidatenlijsten bij de werkgever in maart (tussen 15 en 28 maart in functie van de verkiezingsdatum). Iedere werknemer die gedurende deze periode ontslagen wordt zou zich dan nog kandidaat kunnen stellen en genieten van de volle ontslagbescherming.   Wordt u gedurende deze periode geconfronteerd met diefstal door een werknemer, dan bevindt u zich in een hachelijke situatie:

  • Ofwel vat u bij de arbeidsrechtbank de procedure tot erkenning van de dringende reden aan, maar dan kan u slechts overgaan tot ontslag éénmaal de procedure volledig afgelopen is. Stel dat Sara achteraf niet beschermd blijkt te zijn, dan is het onmogelijk om haar alsnog te ontslaan om dringende reden, vermits u zich niet gehouden heeft aan de strikte drie-dagentermijnen van dit ontslag. Bijgevolg zal u aan de knoeiende Sara toch een opzeggingsvergoeding verschuldigd zijn;
  • Ofwel besluit u om deze procedure niet te volgen en beëindigt u de arbeidsovereenkomst binnen de drie dagen nadat het geknoei van Sara ontdekt wordt. Blijkt dat Sara zich dan toch kandidaat gesteld heeft, dan zal zij aanspraak kunnen maken op een beschermingsvergoeding (wegens niet naleving van de speciale ontslagprocedure), die al gauw enkele jaren loon kan omvatten.

Om deze impasse te doorbreken kan u Sara de kans bieden om de eer aan zichzelf te houden en, eventueel aangemoedigd door een vertrekpremie, zelf ontslag te nemen. Lukt dit niet, dan raden wij u aan met Sara hierover een dading sluiten en de arbeidsovereenkomst in onderling overleg beëindigen.