In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

Uitspraken

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 4 november 2014, Enexis B.V. / [geïntimeerde] (zaak HD 200.132.039_01, ECLI:NL:GHSHE:2014:4564)

(machtiging aan netbeheerder om gas en elektriciteit waarvoor geen leveringsovereenkomst meer bestaat zelf af te sluiten; ook zonder toestemming/medewerking bewoner; zelfstandig en geforceerd binnentreden van woning valt niet onder machtiging; reële executie ex art. 3:299 BW)

Nederland – Energiekamer

(Ontwerp/concept)besluiten

Zaak 14.0175.29 – Besluit intrekking Richtsnoeren ACM informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten, 30 oktober 2014

Persberichten

Begrijpelijk en vergelijkbaar aanbod van energiebedrijven voor consument, 4 november 2014

ACM wil eerlijke handel op de energiemarkt, 6 november 2014

Rapporten

ACM, ‘Liquiditeitsrapport 2014 Groothandelsmarkten gas en elektriciteit’, 27 oktober 2014

Overige publicaties

Zaak 14.0175.29 – Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 niet langer van toepassing, 4 november 2014

Zaak 14.0175.29 – Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie, 4 november 2014

Speaking notes van directeur Energie ACM voor het EMart congres over REMIT, 6 november 2014

Nederlandse emissieautoriteit (Nea)

Aanpassing carbon leakage lijst, 6 november 2014

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020; Verslag schriftelijk overleg over het Advies Corbey inzake dubbeltelling biobrandstoffen, ILUC-akkoord en toezeggingen biobrandstoffenbeleid, 14 oktober 2014

(TK 2014-2015, 32 813, nr. 95)

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020; brief van de Staatssecretaris van IenM over uitkomsten klimaattop van 23 september 2014 te New York, 17 oktober 2014

(TK 2014-2015, 32 813, nr. 96)

Opwerking van radioactief materiaal; brief van de Minister van EZ ter aanbieding notitie nationaal beleid stralingsbescherming en nucleaire veiligheid, 20 oktober 2014

(TK 2014-2015, 25 422, nr. 113)

Opwerking van radioactief materiaal; brief van de Minister van EZ ter aanbieding vijfde Rapport Gezamenlijk Verdrag over veiligheid beheer bestraalde splijtstof en radioactief afval, 27 oktober 2014

(TK 2014-2015, 25 422, nr. 115)

Opwerking van radioactief materiaal; brief van de Minister van EZ over stand van zaken Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, 20 oktober 2014

(TK 2014-2015, 25 422, nr. 116)

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ met verslag informele energieraad van 6 oktober 2014, 20 oktober 2014

(TK 2014-2015, 21 501-33, nr. 509)

EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21; brief van de staatssecretaris van IenM over uitvoering motie Ouwehand over klimaat- en energiedoelen EC, en motie Van Veldhoven over hogere Europese doelstelling voor energiebesparing

(TK 2014-2015, 33 858, nr. 31)

Oprichting stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF); brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst over vereenvoudiging van het Nationaal Energiebespaarfonds, 28 oktober 2014

(EK en TK 2014-2015, 33 779, nr. 4)

Wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, Elektriciteitswet 1998, Gaswet en Warmtewet i.v.m. implementatie richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie; nadere memorie van antwoord, 31 oktober 2014

(EK 2014-2015, 33 913, nr. D)

Wijziging van o.m. de Mijnbouwwet i.v.m. implementatie richtlijn nr. 2013/30/EU betreffende veiligheid offshore olie- en gasactiviteiten; verslag, 3 november 2014

(TK 2014-2015, 34 041, nr. 5)

Bedrijfslevenbeleid; verslag algemeen overleg gehouden op 4 september 2014, over Groene Groei, 4 november 2014

(TK 2014-2015, 32 637, nr. 153)

Wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, Elektriciteitswet 1998, Gaswet en Warmtewet i.v.m. implementatie richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie; eindverslag, 4 november 2014

(EK 2014-2015, 33 913, nr. E)

Kennisgeving (ontwerp)besluiten

Kennisgeving Monitoringsrapportage Leverings- en Voorzieningszekerheid van Elektriciteit en Gas 2014

(Staatscourant 3 november 2014, nr. 30814)

Publicaties Tractatenblad

Verdrag Nederlanden en Duitsland, gebruik en beheer territoriale zee 3 tot 12 zeemijlen; (met o.a. gemeenschappelijke verklaring); op de Eems, 24-10-2014

(Tractatenblad 2014, nr. 182)

Publicaties Staatsblad

Besluit van 16 oktober 2014, houdende wijziging van het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen ten behoeve van de grootschalige uitrol van de slimme meter

(Staatsblad 28 oktober 2014, nr. 392)

Besluit van 27 oktober 2014, houdende regels inzake het door de ACM ten laste brengen van kosten aan marktorganisaties (Besluit doorberekening kosten ACM)

(Staatsblad 31 oktober 2014, nr. 406)

Regelingen

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 oktober 2014, nr. 2014-0000550225, tot wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen in verband met het vaststellen van nadere voorschriften omtrent het afgeven van energielabels ter implementatie van de artikelen 3, 11, eerste tot en met vierde lid, 12 en 17 van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen

(Staatscourant 24 oktober 2014, nr. 29575)

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 oktober 2014, nr. WJZ/14165969, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening duurzame energieproductie 2015 (Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2015)

(Staatscourant 24 oktober 2014, nr. 30306)

Overige Staatscourant publicaties

Oproep van het Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) aan inrichtingen die het betreft om gegevens aan te leveren in verband met het besluit van de Europese Commissie van 27 oktober 2014 (2014/746/EU) – Aanpassing lijst met sectoren blootgesteld aan risico op carbon leakage

(Staatscourant 6 november 2014, nr. 31495)

Persberichten

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Stand van zaken SDE+ op 23 oktober 2014, 3 november 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Golfstaten investeren in meer duurzame energie, 3 november 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Voorlopige correctiebedragen 2015 bekend voor SDE(+), 4 november 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Pionierend onderzoek windmolenverlichting, 5 november 2014

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Kamerbrief over elektriciteitsprijzen in Nederland en omliggende landen, 6 november 2014

EU – Hof van Justitie / Gerecht

Conclusies

Conclusie A-G P. Cruz Villalón in Zaak C-510/13, E.ON Földgáz Trade Zrt / Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, 23 oktober 2014

(prejudiciële vragen; gemeenschappelijke regels interne markt voor aardgas; Richtlijn 2003/55; Richtlijn 2009/73; procesbevoegdheid aardgasdistributeur; uitleg ‘juridisch belang’)

EU – Commissie

Persberichten

European Energy Programme for Recovery adopted, 29 October 2014

€647 million from CEF to key energy infrastructure, 29 October 2014

Breakthrough: 4,6 billion dollar deal secures gas for Ukraine and EU, 31 October 2014

EU – Wetgeving

Besluiten

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 9 oktober 2014 tot vaststelling van de BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad voor het raffineren van aardolie en gas

(Pb 28 oktober 2014, L 307/38)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 oktober 2014 tot vaststelling van de soort, de opmaak en de frequentie van de door de lidstaten te verstrekken informatie over technieken voor geïntegreerd emissiebeheer die in aardolie- en gasraffinaderijen worden toegepast, overeenkomstig Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad

(Pb 1 november 2014, L 315/15)

Besluit van de Commissie van 9 juli 2014 over de steunregeling SA.18042 (2013/C) (ex MX 17/2009) (ex NN 61/2004) toegepast door Spanje betreffende de vrijstelling van accijnzen voor biobrandstoffen

(Pb 7 november 2014, L 323/12)

Richtlijnen

Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

(Pb 28 oktober 2014, L 307/1)

Aanbeveling van de Commissie van 29 oktober 2014 betreffende de toepassing van de regels van de interne energiemarkt tussen de lidstaten van de EU en de verdragsluitende partijen bij de energiegemeenschap

(Pb 31 oktober 2014, L 311/82)

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Persberichten

Road transport expected to lead the new uses of gas up to 2025, 30 October 2014

Regulatory Implications of New Developments in the Gas Supply Chain, 30 October 2014

Overig

1st ERI Progress Report, 24 October 2014

EU – CEER & ERGEG

CEER Report on the Implementation of the 2020 Vision by its Supporters, 5 November 2014