In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

Uitspraken

College van Beroep voor het bedrijfsleven 5 juni 2014, Groene Energie Administratie B.V. / de ACM (zaak AWB 14/21, ECLI:NL:CBB:2014:221)

(vertrouwelijke versies van gedingstukken; verwijzing naar art. 8:29 Awb; belangenafweging)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 juni 2014, Stichting Het Burgerweeshuis / N.V. Nederlandse Gasunie (zaak 200.079.053, ECLI:NL:GHARL:2014:5015)

(beperkt recht Belemmeringenwet privaatrecht; beperkt recht tot aanleg gastransportleiding, afsluiter en afsluiterkooi omvat recht op toegang tot dienend perceel; op basis van objectieve uitleg vestigingsakte en feitelijke kenmerken is Gasunie gerechtigd een verharde weg aan te leggen)

ABRvS 25 juni 2014, Delta Park Neeltje Jans B.V. / het college van B&W van Veere (zaak 201400736/1/A4, ECLI:NL:RVS:2014:2354)

(verlening omgevingsvergunning voor het bouwen van negen windturbines met een transformatorgebouw en het oprichten en in werking hebben van een windmolenpark met negen windturbines in de Oosterscheldekering; overeenstemming met bestemminsplan; planregels verzetten zich niet tegen locatie; geen strijd met Bouwbesluit en Bouwverordening; juist welstandsadvies)

ABRvS 25 juni 2014, Delta Park Neeltje Jans B.V. / de Minister van IenM (zaak 201400744/1/A4, ECLI:NL:RVS:2014:2357)

(verlening vergunning ex. art. 6.5, aanhef en onder c, Waterwet in samenhang met de artt. 6.12 en 6.14 Waterbesluit voor het oprichten en behouden van een windmolenpark in de buitenbeschermingszone van de Oosterscheldekering; genoemde belangen kunnen geen grond vormen voor weigering; geen miskenning veiligheidsnorm voor primaire waterkeringen)

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 1 juli 2014, appellant / Enexis B.V. (zaak HD 200.074.095_01, ECLI:NL:GHSHE:2014:1974)

(levering bewijs dat geen elektriciteit buiten de meter om is afgenomen; het door de verhuurder op basis van een vermoeden van elektriciteitsfraude aan Enexis betaalde bedrag is onverschuldigd betaald)

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 1 juli 2014, Groene Energie Administratie B.V. / geïntimeerde (zaak HD200.125.312_01, ECLI:NL:GHSHE:2014:1992)

(vordering energieverbruik; afgewezen omdat meter evident te hoog verbruik aangaf; de leverancier moet het verbruik herberekenen, niet de netbeheerder)

Nederland – Energiekamer

Persbericht

Checklist privacy slimme meter helpt consumenten bewuster te kiezen, 25 juni 2014

Overige publicaties

Voorstel codewijziging correctie van de gasmeting bij kleinverbruikers i.v.m. hoogteligging namens de gezamenlijke netbeheerders, 25 april 2014

Gewijzigd voorstel van de gezamenlijke netbeheerders ter invulling van de wijzigingsopdracht van ACM om enkele artikelen van de Invoedvoorwaarden Gas – LNB te wijzigen, 23 juni 2014

Wijzigingsopdracht aan de gezamenlijke netbeheerders om enkele artikelen van de Invoedvoorwaarden Gas – LNB te wijzigen n.a.v. de zienswijzen van de representatieve organisaties Energie Nederland en Nogepa, ongedateerd

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Windenergiegebieden; aan de orde is het VAO Windenergiegebieden (AO d.d.24/04), 24 april 2014

(TK Handelingen 2013-2014, nr. 80, item 10)

(TK Handelingen 2013-2014, nr. 81, item 15)

Wijziging Wet milieubeheer; aan de orde is de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer) (Kamerstuk 33834), 20 mei 2014

(TK Handelingen 2013-2014, nr. 84, item 30)

Ontwerpbesluit grootschalige uitrol slimme meters; aan de orde is het VSO Ontwerpbesluit grootschalige uitrol slimme meters (29023, nr. 165), 28 mei 2014

(TK Handelingen 2013-2014, nr. 87, item 9)

Verantwoordingsdebat 2013; aan de orde is het verantwoordingsdebat over de jaarverslagen over het jaar 2013, het rapport van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (33942) en de Verantwoordingsbrief 2013 (33941), 28 mei 2014

(TK Handelingen 2013-2014, nr. 87, item 11)

Voorzienings- en leveringszekerheid energie; brief van de Minister van EZ met zijn reactie op onder meer het ING-rapport ‘Stroomnet onder hoogspanning’, 4 juni 2014

(TK 2013-2014, 29 023, nr. 172)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het energielabel voor woningen, 5 juni 2014

(TK 2013-2014, 30 196, nr. 247)

Milieubeleid 2002-2006; verslag van een schriftelijk overleg over modernisering milieubeleid, 6 juni 2014

(TK 2013-2014, 28 663, nr. 58)

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; verslag van een schriftelijk overleg over de Energieraad op 13 juni 2014, 10 juni 2014

(TK 2013-2014, 21 501-33, nr. 489)

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020; brief van de Staatssecretaris van IenM over het biobrandstoffenbeleid, 11 juni 2014

(TK 2013-2014, 32 813, nr. 92)

Jaarverslag en slotwet Ministerie van EZ 2013; lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van het Ministerie van EZ, onderdeel Economie en Innovatie 2013 (Kamerstuk 33 930 XIII, nr. 1), 12 juni 2014

(TK 2013-2014, 33 930 XIII, nr. 6)

Rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014; lijst van vragen en antwoorden over het rapport bij het jaarverslag van het Ministerie van EZ, onderdeel Economie en Innovatie 2013, 12 juni 2014

(TK 2013-2014, 33 942, nr. 10)

Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; brief van de Minister van BuZa met de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 24 juni 2014, 13 juni 2014

(TK 2013-2014, 21 501-02, nr. 1392)

Green Deal; brief van de Minister van EZ en de Staatssecretaris van IenM over onderzoek ‘Materialen in de Nederlandse economie’ en de motie van het Kamerlid Van Veldhoven over de Circulaire Economie Versneller, 16 juni 2014

(TK 2013-2014, 33 043, nr. 32)

Omgevingswet; Koninklijke boodschap, 16 juni 2014

(TK 2013-2014, 33 962, nr. 1)

Omgevingswet; voorstel van wet, ongedateerd

(TK 2013-2014, 33 962, nr. 2)

Omgevingswet; memorie van toelichting, ongedateerd

(TK 2013-2014, 33 962, nr. 3)

Omgevingswet; advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 januari 2014 en het nader rapport d.d. 16 juni 2014, ongedateerd

(TK 2013-2014, 33 962, nr. 4)

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ met het verslag van de Energieraad van 13 juni 2014, 17 juni 2014

(TK 2013-2014, 21 501-33, nr. 490)

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ met de kabinetsreactie op de Europese Voorzieningszekerheidsstrategie, 17 juni 2014

(TK 2013-2014, 21 501-33, nr. 491)

Internationale klimaatafspraken; brief van de Staatssecretaris van IenM ter appreciatie van IPCC-klimaatrapporten, beantwoording vragen n.a.v. IPCC-rapporten, reactie op de motie van het Kamerlid Vos en beleidsevaluatie CDM, 17 juni 2014

(TK 2013-2014, 31 793, nr. 91)

Green Deal; brief van de Minister van EZ en de Staatssecretaris van IenM over toezegging bereiken meerwaarde uit biomassa door inzet op cascadering, 17 juni 2014

(TK 2013-2014, 33 043, nr. 33)

Energierapport 2008; brief van de Minister van EZ over het laatste deel van de wetgevingsagenda STROOM, 18 juni 2014

(TK 2013-2014, 31 510, nr. 49)

Europese Raad; brief van de Minister van BuZa met de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 26 en 27 juni 2014, 20 juni 2014

(TK 2013-2014, 21 501-20, nr. 895)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief Staatssecretaris van VenJ ter aanbieding voortgangsrapportage Energieakkoord voor Duurzame Groei, 20 juni 2014

(TK 2013-2014, 30 196, nr. 248)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst over investeringsgelden voor energiebesparing woningen, 20 juni 2014

(TK 2013-2014, 30 196, nr. 249)

Bouwbesluit 2012; lijst van vragen en antwoorden betreffende Voorhang Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012, 20 juni 2014

(TK 2013-2014, 32 757, nr. 99)

Mijnbouw; brief van de Minister van EZ over de voormalige steenkolenwinning in Zuid-Limburg, 20 juni 2014

(TK 2013-2014, 32 849, nr. 21)

Kamervragen

Vragen van het Kamerlid Gesthuizen aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de misstanden bij steenkoolbedrijf Drummond (ingezonden 23 mei 2014); antwoord van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 16 juni 2014

(TK 2013-2014, aanhangselnr. 2247)

Vragen van de Kamerleden Bisschop en Vos aan de Staatssecretaris van IenM en de Minister van EZ inzake het advies van de Commissie Corbey (Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa) over de dubbeltellingregeling voor geavanceerde biobrandstoffen (ingezonden 12 maart 2014); antwoord van de Staatssecretaris van IenM, 17 juni 2014

(TK 2013-2014, aanhangselnr. 2275)

Vragen van de Kamerleden Van Veldhoven en Dik-Faber aan de Minister van EZ en de Staatssecretaris van IenM over het bericht dat het eerste schip met teerzandolie volgende week in Europa aankomt (ingezonden 26 mei 2014); antwoord van de Minister van EZ mede namens de Staatsecretaris van IenM, 23 juni 2014

(TK 2013-2014, aanhangselnr. 2304)

Vragen van de Kamerleden Van Dekken, Nijboer en Vos aan de Minister van EZ over het bericht «Onduidelijkheid over ingestorte boerderij Bedum» (ingezonden 22 mei 2014); antwoord van de Minister van EZ, 24 juni 2014

(TK 2013-2014, aanhangselnr. 2328)

Vragen van het Kamerlid Klever aan de Minister van EZ over de brief over windenergie van de provincie Gelderland, die o.a. aan de gemeente Ermelo is gestuurd, waarin staat dat voor fossiele energie jaarlijks 5,8 miljard euro subsidie wordt uitgegeven (ingezonden 11 juni 2014); antwoord van de Minister van EZ, 25 juni 2014

(TK 2013-2014, aanhangselnr. 2353)

Vragen van de Kamerleden Van Dekken, Nijboer en Hamer aan de Ministers van EZ en van SZW over de berichten «Aardschokken ook een kans» en «Laat het werk niet weglopen» (ingezonden 2 mei 2014); antwoord van de Minister van EZ, mede namens de Minister van SZW, 30 juni 2014

(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Vragen van de Kamerleden Van Tongeren, Van Veldhoven, Dik-Faber en Ouwehand aan de Ministers van EZ en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over schaliegasboringen in Argentinië (ingezonden 28 mei 2014); antwoord van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mede namens de Minister van EZ, 30 juni 2014

(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Vragen van het Kamerlid Van Tongeren aan de Ministers van EZ en voor Wonen en Rijksdienst over verlaging van RVOB-grondtarieven (ingezonden 18 juni 2014); antwoord van de Minister van EZ, 3 juli 2014

(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Publicatie Staatsblad

Wet van 25 juni 2014 tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht

(Staatsblad 2014, nr. 247)

Regelingen

Regeling van de Staatssecretaris van IenM, van 17 juni 2014, houdende een wijziging van de Regeling externe veiligheid buisleidingen waarmee het Besluit externe veiligheid buisleidingen van toepassing wordt op buisleidingen voor het transport van andere chemische stoffen dan aardgas en aardolieproducten

(Staatscourant 19 juni 2014, nr. 16955)

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 16 juni 2014, houdende vaststelling van regels voor het verstrekken van subsidie in verband met het stimuleren van de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in de sociale huursector (Stimuleringsregeling energieprestatie huursector)

(Staatscourant 20 juni 2014, nr. 17264)

Overige Staatscourant publicaties

Nieuwe normen NEN

(Staatscourant 20 juni 2014, nr. 16949)

Verlenging en wijziging Convenant met IPO/provincies m.b.t. stimuleringsmaatregel asbestdak eraf, zonnepanelen erop

(Staatscourant 3 juli 2014, nr. 18853)

Overige publicaties

Brief van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mede namens de Minister van EZ, aan de Tweede Kamer over het onderzoek markteffecten herkomsttransparantie steenkool en voortgang afspraken met energiebedrijven, 27 juni 2014

(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Brief van de Minister van EZ aan de Tweede Kamer over Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking, 30 juni 2014

(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Brief van de Minister van EZ aan de Tweede Kamer over het G32 stedennetwerk, 30 juni 2014

(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Brief van de Minister van EZ aan de Tweede Kamer met het kwartaaloverzicht van reacties van het Ministerie van EZ op consultaties van de Europese Commissie, 2 juli 2014

(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Brief van de Minister van EZ aan de Tweede Kamer over de harmonisatie van de voorbereiding op, en maatregelen bij, kernongevallen in Nederland en onze buurlanden, 2 juli 2014

(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Brief van de Minister van EZ aan de Tweede Kamer over de uitkoopregeling voor woningen die recht onder hoogspanningslijnen staan, 3 juli 2014

(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Brief van de Minister van EZ aan de Tweede Kamer over Energieakkoord: alternatief voor de afspraak over kolencentrales, ongedateerd

(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Persberichten

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Schaderegeling voor mijnbouwschade in Limburg, 20 juni 2014

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Subsidieregeling van € 400 miljoen voor energiebesparing sociale huursector 1 juli open, 20 juni 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Nieuwe subsidie voor energiebesparing in sociale huursector, 20 juni 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Energieakkoord op stoom, 20 juni 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Technieken voor energie neutrale woning in kaart, 24 juni 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Zonnewijzer helpt bij vragen over zonnepanelen, 24 juni 2014

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Zelf energie opwekken wordt makkelijker, 30 juni 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Forse groei investeringen in energiebesparende technieken, 30 juni 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Groei productie hernieuwbare energie in Nederland, 30 juni 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Buurtbatterij voor opslag duurzame energie, 30 juni 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Stand van zaken SDE+ 2014 op 19 juni 2014, 1 juli 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Herziene energielabel voor utiliteitsbouw verplicht per 1 juli, 1 juli 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Oproep: Voorstellen Energielijst en Milieulijst 2015, 2 juli 2014

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Strengere eisen voor kolencentrales, 3 juli 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Succesvolle projecten als inspiratie in WKO-tool, 3 juli 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Herstructurering windmolens succes in Flevoland, 3 juli 2014

Internetconsultatie.nl, Ministeriële regeling garanties van oorsprong, einddatum consultatie: 23 juli 2014

EU – Hof van Justitie / Gerecht

Arrest

Zaak C‑573/12, Ålands Vindkraft AB / Energimyndigheten, 1 juli 2014

(prejudiciële verwijzing; nationale steunregeling die voorziet in toekenning van verhandelbare groenestroomcertificaten aan installaties die elektriciteit produceren uit hernieuwbare energiebronnen; verplichting voor elektriciteitsleveranciers en bepaalde verbruikers om jaarlijks bij bevoegde autoriteit een bepaald aantal groenestroomcertificaten in te leveren; weigering om groenestroomcertificaten toe te kennen voor buiten betrokken lidstaat gelegen productie-installaties; Richtlijn 2009/28/EG; Artikel 2, tweede alinea, sub k, en artikel 3, lid 3; vrij verkeer van goederen; Artikel 34 VWEU)

Conclusie

Conclusie A-G Bot in Zaak C‑573/12, Ålands Vindkraft AB / Energimyndigheten, 28 januari 2014

(vrij verkeer van goederen; maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen; Richtlijn 2009/28/EG; nationale steunregelingen voor hernieuwbare energie; groenestroomcertificaten voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen; toekenning die is voorbehouden aan producenten in Zweden of in lidstaat waarmee het Koninkrijk Zweden een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten)

EU – Commissie

Speech

Speech of European Commissioner for Energy Günther H. Oettinger at the 11th Ministerial meeting of the European Union and the Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) on ‘EU-OPEC dialogue: one of the key priorities of EU international energy relations’, 24 June 2014

Persberichten

The first Joint High-Level Roundtable between DG Energy and the College of Europe on EU Energy Policy will take place on 25 June from 09:30 to 18:00 and web-streamed live, 23 June 2014 European Conference on Smart Metering Deployment in the EU, 26 June 2014

Overig

Summary and conclusions of the third meeting of the EU Refining Forum held on the 22nd of May, undated

EU-OPEC Energy Dialogue: Joint Conclusion of the eleventh Meeting of EU-OPEC Energy Dialogue, Brussels, 24 June 2014

Grid infrastructure development: European strategy for raising public acceptance – online toolkit and study, 24 June 2014

Conclusions of the European Council of 26-27 June, 27 June 2014

European Commission Energy Newsletter June 2014

EU – Wetgeving

Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 813/2013 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen betreft, en van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, combinatieverwarmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties betreft

(Pb 3 juli 2014, C207/2)

Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 814/2013 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor waterverwarmingstoestellen en warmwatertanks betreft, en van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 812/2013 van de Commissie ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van waterverwarmingstoestellen, warmwatertanks en pakketten van waterverwarmingstoestellen en zonne-energie-installaties betreft

(Pb 3 juli 2014, C207/22)

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Persbericht ACER recommendation on risk evaluation and incentives for PCIs, 1 July 2014

Overig ACER Opinion no. 12 on the ENTSO-E Annual Report 2013, 17 June 2014

ACER Opinion no. 13 on ENTSOG’s Summer Supply Outlook 2014, 17 June 2014

ACER Recommendation no. 03 on Incentives for Projects of Common Interest and on a Common Methodology for Risk Evaluation, 27 June 2014

EU – CEER & ERGEG

CEER Advice on ensuring market and regulatory arrangements help deliver demand-side flexibility, 26 June 2014

Press Release CEER: Regulators advice seeks to unlock the demand/consumer side of electricity markets, 26 June 2014

The ICER Chronicle, Edition 2, July 2014

European Energy Regulator’s Newsletter, July/August 2014

Overig

Nieuwsbericht Europa decentraal.nl, Kamercommissie EZ wil energie op agenda tijdens EU-voorzitterschap in 2016, 30 juni 2014