Bij brief van 26 mei jl. heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (de minister) de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de Omgevingswet. In deze blog zet ik de planning van de minister zoals die blijkt uit de brief kort op een rij.

Inwerkingtreding voorjaar 2019

Uit de brief blijkt dat het - vanuit een zorgvuldig proces, waarbij voldoende tijd wordt genomen voor de parlementaire behandeling en de implementatie - niet langer mogelijk is om eind 2018 te starten met het nieuwe stelsel. Het eerst mogelijke moment van inwerkingtreding van de stelselherziening wordt voorjaar 2019. Dit hangt volgens de minister onder andere samen met de uitkomsten van de parlementaire behandeling van de verschillende onderdelen. Ook kan het politieke krachtenveld na de verkiezingen in maart 2017 van invloed zijn op de snelheid waarmee de stelselherziening Omgevingswet wordt gerealiseerd.

Planning van vier verschillende trajecten

In de brief bespreekt de minister de volgende trajecten:

  1. Invoeringswet en invoeringsbesluit
  2. Aanvullingswetten en aanvullingsbesluiten
  1. AMvB's

De minister is van plan om op 1 juli 2016 te starten met de formele toetsing en consultatie van de AMvB's. Vanwege de omvang van het pakket en vanwege het feit dat deze toetsing en consultatie in de zomerperiode plaatsvinden, geeft zij partijen (extra) tijd voor de toetsing en consultatie tot 16 september 2016. De bestuurlijke partners kunnen hun reacties uiterlijk 30 september indienen.

Het streven van de minister is om vervolgens in november 2016 de Tweede Kamer per brief op hoofdlijnen te informeren over de uitkomsten van de toetsing en consultatie en de gevolgen die het kabinet hieraan verbindt, zodat de Tweede Kamer deze kan betrekken bij de verdere behandeling.

  1. Invoeringswet en Invoeringsbesluit

De minister is verder voornemens om in het najaar van 2016 te starten met de toetsing en consultatie van de Invoeringswet. Deze toetsing en consultatie zal tot het einde van 2016 lopen. Het is de bedoeling dat de voorstellen voor de Invoeringswet en de AMvB's voor de zomer van 2017 gelijktijdig aan de Afdeling advisering van de Raad van State worden aangeboden.

Naast de Invoeringswet zal ook een Invoeringsbesluit worden opgesteld. Via dit besluit zullen de AMvB's op een aantal punten worden gewijzigd. Het Invoeringsbesluit zal naar verwachting in 2018 ter voorhang aan het parlement worden aangeboden.

  1. Aanvullingswetten en aanvullingsbesluiten

Geluid, bodem, grondeigendom en natuur zijn onderwerpen die via een aanvullingswet in het stelsel van de Omgevingswetgeving zullen worden opgenomen.

Geluid
Over het voorstel voor de Aanvullingswet Geluid heeft van 22 maart tot 17 mei een openbare internetconsultatie plaatsgevonden. Daarnaast zijn de voorstellen ter consultatie en toetsing aan diverse instanties aangeboden. Na verwerking van de ontvangen reacties zal het wetsvoorstel in het najaar van 2016 aan de Afdeling advisering van de Raad van State worden aangeboden. Na de verwerking van het advies van de Raad van State en het opstellen van het Nader Rapport, zal het wetsvoorstel dan aan de Tweede Kamer worden toegezonden. In de tussentijd wordt gewerkt aan de uitwerking van de uitvoeringsregelgeving in het Aanvullingsbesluit Geluid, dat in 2018 bij het parlement zal worden voorgehangen.

Bodem
​Voor het onderwerp bodem houdt de minister dezelfde planning aan als voor de Aanvullingswet Geluid.

Grondeigendom

De minister is van plan de toetsing en consultatie van het ontwerp voor de aanvullingswet grondeigendom op 1 juli te starten. De periode voor de consultatie zal gelijk zijn aan de periode voor de AMvB's. Naar verwachting kan het voorstel in het voorjaar van 2017 ter advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State worden aangeboden. Na de verwerking van het advies van de Raad van State en het opstellen van het Nader Rapport, zal het wetsvoorstel dan aan de Tweede Kamer worden toegezonden en wordt verder gewerkt aan de bij het wetsvoorstel horende uitvoeringsregelgeving.

Natuur

De Wet natuurbescherming, het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming worden technisch omgezet naar het stelsel van de Omgevingswet via de Aanvullingswet natuur. De Staatssecretaris van Economische Zaken is voornemens om de toetsing en consultatie van het voorstel voor de Aanvullingswet Natuur op 1 november te starten. Dit zal een beperkte toetsing en consultatie zijn, namelijk alleen op die onderdelen die vanwege de omzetting naar het nieuwe stelsel instrumenteel wijzigen. Het streven is het wetsvoorstel in de eerste helft van 2017 aan de Afdeling advisering van de Raad van State voor te leggen. Na de verwerking van het advies van de Raad van State en het opstellen van het Nader Rapport, zal het wetsvoorstel dan aan de Tweede Kamer worden toegezonden. Het Aanvullingsbesluit Natuur zal te zijner tijd worden voorgehangen bij beide Kamers van de Staten-Generaal.

  1. Implementatie

Uit de brief blijkt dat de ontwikkeling van het digitale stelsel parallel loopt aan het wet- en regelgevingproces rond de Uitvoeringsregelgeving en de Invoeringswet.