Giriş

7201 sayılı Tebligat Kanunu ile Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde elektronik yolla tebligata ilişkin yer alan düzenleme, “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.” şeklindedir. Bu düzenlemeye göre, elektronik tebligatların, muhatap tarafından okunup okunmadığına bakılmaksızın, elektronik tebligatın adrese ulaştığı tarihten itibaren beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı kabul edilmektedir.

Yargıtay İçtihadı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 18 Eylül 2019 tarihli ve 2019/3962 Esas, 2019/16152 Karar sayılı kararında, mevzuattaki yukarıda belirtilen düzenlemeye rağmen, elektronik tebligatın adrese ulaştığı tarihte açılmış olduğundan hareketle, süre hesabında ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağını dikkate almaksızın, temyiz süresi hesabını elektronik tebligatın ilgili adrese ulaşması ve açılması aynı olan tarihi dikkate alarak sonuca gitmiş ve neticede temyiz talebinin süre yönünden reddine karar vermiştir.

Ancak aynı Daire, kararın maddi bir hataya dayanılarak verildiği yönündeki itiraz üzerine bu defa 03 Aralık 2019 tarihli ve 2019/7836 Esas, 2019/21446 Karar sayılı kararıyla önceki kararını ortadan kaldırmıştır. Dairenin 03 Aralık 2019 tarihli kararında, tebligatın, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı günden itibaren beşinci günün sonunda yapılmış sayılması gerektiği ifade edilmiş ve buna göre somut olayda temyiz talebinin yasal süre içerisinde yapılmış olduğu kabul edilmiştir.

Yorum

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 18 Eylül 2019 tarihli ilk kararı, elektronik tebligatın muhataba ulaştığı tarihte okunmuş olması halinde bu tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı ve sürenin de buna göre hesaplanacağı yönünde tereddütlere sebep olmuştu. Ancak, Yargıtay’ın sonraki 03 Aralık 2019 tarihli kararı ile bu tereddütler ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla Yargıtay, bu kararı ile elektronik tebligatların muhatap tarafından okunup okunmadığına bakılmaksızın muhatabın elektronik tebligat adresinde ulaştığı tarihten itibaren beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağına ilişkin net bir görüş sergilemiş ve tereddütleri gidermiştir.