Stortinget har vedtatt endringer i arbeidstidsreglene, som vil tre i kraft med virkning fra 1. juli 2015. Flere av de forslag som regjeringen sendte Stortinget ble ikke vedtatt. Her følger de endelige konklusjonene fra Stortingets avsluttende behandling av lovforslaget vedrørende arbeidstid.

 1 Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid

Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per døgn med grunnlag i individuell avtale om gjennomsnittsberegning økes fra 9 til 10 timer, jf. ny § 10-5 (1). Syvdagersgrensen på 48 timer alminnelig arbeidstid forblir som før, men det innføres en særskilt adgang til gjennomsnittsberegning av dette over åtte ukers løp, med adgang til å gå opp til 50 timers alminnelig arbeidstid i en enkelt uke. Dette er en ny mulighet i individuelle arbeidsavtaler, men vil ikke kunne avtales med midlertidig ansatte på den nye ordningen uten begrunnelse etter § 14-9 (1) f).

Når det gjelder adgang til gjennomsnittsberegning med grunnlag i avtale mellom tillitsvalgte og tariffbundet virksomhet (§ 10-5 (2)), økes muligheten for å beregne alminnelig arbeidstid slik at den går opp til 12,5 timer per døgn, men begrensningen per syv dager beholdes som før. Det blir også innført krav om at ved inngåelse av avtale som innebærer at den alminnelige arbeidstiden overstiger 10 timer i løpet av 24 timer, skal det legges særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd.

2 Overtidsbegrensningene

Maksimal overtid med grunnlag i individuelle avtaler er ikke endret slik regjeringen foreslo. Stortinget stanset forslaget, slik at dette blir som før.

Maksimal overtid med grunnlag i avtale mellom tillitsvalgte og tariffbundet virksomhet utvides til 20 timer i løpet av syv dager, og 50 timer i løpet av fire sammenhengende uker.

Maksimal grense for hva Arbeidstilsynet kan tillate etter søknad i særlige tilfeller økes til 25timer i løpet av sju dager. Grensen på 200 timer i løpet av en periode på 26 uker blir som før.

3 Totalarbeidstiden, inkludert overtid

Totalbegrensningen på samlet arbeidstid blir i hovedsak som før. Denne skal ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker. Det nye er at den samlede arbeidstiden etter bestemmelsene for lokal tariffavtale om gjennomsnittsberegning og overtid ikke kan overstige 69 timer i noen enkelt uke.

4 Søndagsarbeid

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker. Kravet om at det ukentlige fridøgn skal falle på en søn- eller helgedag minst hver tredje uke etter dagens lov, er etter Stortingets behandling av lovforslaget konkludert med en justering til minst hver fjerde uke.

5 Utvidelse av Arbeidstilsynets myndighet – alternative arbeidstidsordninger

Det gjelder frem til lovendringer begrensninger på Arbeidstilsynets adgang til å gi samtykke til alternative arbeidstidsordninger på områder hvor berørte fagorganisasjoner har anledning til å avtale ordningen. Denne begrensningen i den offentlige myndigheten har gitt de store fagforeningene stor makt fremfor staten selv, og begrensningen fjernes derfor ved at § 10-12 (8) oppheves. Arbeidstilsynet skal etter dette ikke ha mindre myndighet enn hva organisasjonene har frihet til å inngå avtale om.

6 Unntaksbestemmelsene

Unntaksbestemmelsene for særlig uavhengig stilling og ledende arbeid (som er unntatt fra de fleste bestemmelsene om arbeidstid og overtidsgodtgjørelse) er det varslet at vil bli tatt opp til særskilt vurdering fremover. Her kan vi nok vente oss nye forslag.