Wprowadzenie wehikułów inwestycyjnych w postaci Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych stanowi rewolucję w spojrzeniu na krajowy rynek funduszy private equity oraz venture capital. Fundusze działające dotąd w formie spółek handlowych powinny do 4 czerwca 2017 r. dostosować się do nowych wymogów. Co istotne, obowiązek ten obejmuje również podmioty pozyskujące kapitał w drodze alternatywnych metod, takich jak crowdfunding.

Znowelizowana Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wprowadza obowiązek poddania się nadzorowi KNF przez fundusze private equity oraz venture capital działające w formie spółek i finansowane przez krajowych inwestorów, w tym również pozyskujące udziałowców w celach inwestycyjnych, np. przez crowdfunding. W świetle nowych przepisów podmioty te muszą uzyskać status Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI).

Jakie obowiązki wprowadza Ustawa?

Ustawa przewiduje dwa modele działania ASI. Pierwszym z nich jest forma wewnętrznie zarządzanych funduszy – zarezerwowana dla spółek akcyjnych oraz spółek z o.o. Drugą formę działania ASI reprezentują spółki posiadające zewnętrznego zarządzającego – spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. W każdym przypadku Ustawa wprowadza alternatywny obowiązek uzyskania zezwolenia albo wpisu do rejestru zarządzających ASI. Uzyskanie zezwolenia wiąże się z szeregiem obowiązków. Do najważniejszych należą: wymagania stawiane zarządowi oraz radzie nadzorczej zarządzającego ASI, wymóg posiadania depozytariusza, doradcy inwestycyjnego, systemu kontroli wewnętrznej, w tym compliance, a także szczególne zasady wyceny aktywów, wprowadzania ASI do obrotu, polityki wynagrodzeń oraz outsourcingu. Mniej surowe wymogi stawiane są zrządzającym ASI działającym na podstawie wpisu do rejestru. W obu przypadkach konieczne będzie wypełnianie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jaki model regulacji będzie obowiązywał?

Kryterium decydującym o konieczności wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na zarządzanie ASI albo dokonanie wpisu do rejestru zarządzających ASI jest wartość zarządzanych aktywów. Co do zasady, w przypadku zarządzanych aktywów o wartości powyżej 100 mln euro zarządzający ASI zobligowani są do uzyskania zezwolenia. Poniżej tego progu wystarczy wpis do rejestru. Podmioty takie zasadniczo nie mogą jednak świadczyć usług transgranicznie – na podstawie tzw. paszportu – która to możliwość zarezerwowana jest dla pomiotów zarządzających ASI działających na podstawie zezwolenia.

Biorąc pod uwagę realia polskiego rynku większość ASI będzie działała na podstawie wpisu do rejestru. Rejestr jest publiczny, szczegóły są dostępne na stronie Urzędu KNF