Invoering integrale tarieven

In 2015 zijn integrale tarieven in de medisch specialistische zorg ingevoerd. Dat heeft tot een forse reorganisatie van de verhouding tussen medische staf en ziekenhuis aanleiding gegeven. Daarbij hebben de medisch specialisten zich in grote getale georganiseerd in medisch specialistische bedrijven (MSB's).

NZa monitort

De NZa heeft een monitor gepubliceerd waarin de gevolgen daarvan worden beschreven. Er is nog maar een jaar ervaring opgedaan met MSB's. Dat betekent dat de NZa nog onvoldoende empirisch materiaal heeft kunnen verzamelen om verstrekkende uitspraken te doen. Toch biedt de monitor wel een aantal interessante inzichten.

MSB's en raden van bestuur waarderen de gevolgen verschillend

Allereerst lijken de raden van bestuur van de ziekenhuizen en de MSB's niet gelijkgestemd over gevolgen van de invoering. De meerderheid (67%) van de MSB's zijn positief over de gevolgen van het samenwerkingsmodel op de interne sturing van het ziekenhuis. De raden van bestuur nemen die verbetering nog niet waar; slechts 35% is positief.

Herschikking komt nog niet van de grond

Een van de doelen van integrale bekostiging was taakherschikking: het verplaatsen van zorg door medisch specialisten naar andere typen zorgverleners (bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten en SEH-artsen). Ten behoeve daarvan heeft de NZa een aantal andere belemmeringen daarvoor uit de regelgeving gehaald. De NZa heeft geen eigen gegevens om een zelfstandige beoordeling te geven, maar uit de interviews volgt dat die taakherschikking nog niet van de grond komt. Dat zal ongetwijfeld verband houden met het feit dat de huidige bemensing van het MSB nog leidend is bij de totstandkoming van financiële afspraken. Naar onze waarneming zijn de productieafspraken tussen ziekenhuis en MSB vaak nog 'beleidsarm': het historisch honorariumbudget is het uitgangspunt en beweegt vervolgens mee met de afspraken die het ziekenhuis heeft met zorgverzekeraars.

Rust aan het regelgevend front

De NZa raadt de minister af om met nieuwe regelgeving te komen die betrekking heeft op de relatie tussen ziekenhuis en MSB en die partijen de tijd te geven hun onderlinge relatie uit te laten kristalliseren.