Højesterets dom:

Højesteret har med sin dom sat et markant punktum i Ajos-sagen – et punktum, der ikke alene i Danmark, men også på EU-niveau vil vække opsigt, idet Højesterets flertal på 8 ud af 9 dommere afviser at følge den dom, der er afsagt af EU-Domstolen store afdeling i samme sag.

Højesterets dom er principiel og kontroversiel, som det også fremgår af domspræmisserne. Dommen kan have betydning for alle retsområder, der helt eller delvist er EU-reguleret – betydningen er altså ikke alene afgrænset til ansættelsesretten. Den vil utvivlsomt blive benyttet af de, der har et ønske om at begrænse EU-rettens påvirkning af dansk ret, og kan evt. tillige inspirere og få afsmittende effekt i andre EU-lande.

En enkelt dissenterende dommer voterede for en løsning, der gjorde det muligt at forene dansk ret med EU-retten og dens princip om forbud mod aldersdiskrimination.

Dissensen udtrykker bl.a. følgende:

”På den anførte baggrund finder jeg, at der ikke foreligger en sådan ekstraordinær situation, at det med den fornødne sikkerhed kan fastslås, at anvendelsen af et almindeligt EU-retligt princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder inden for beskæftigelsesområdet ligger uden for rammerne af den kompetence, der ved tiltrædelsesloven er overladt til EU-Domstolen.”

Højesterets flertal tager imidlertid afsæt i en noget snævrere tolkning af den danske tiltrædelseslov, end hvad fremgår af dissensen. Dommen kan og vil også blive læst sådan, at Højesterets flertal ønsker at sætte grænser for EU-Domstolens kendte og til tider ret aktivistiske stil.

”Sammenfattende finder vi herefter, at tiltrædelsesloven ikke indeholder hjemmel til i en tvist mellem private at lade det uskrevne princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder fortrænge den dagældende bestemmelse i funktionærlovens § 2 a, stk. 3, i det omfang bestemmelsen er i strid med forbuddet.”

Med dommen har Højesteret sat spørgsmålstegn ved den umiddelbare anvendelighed af i hvert fald de EU-retlige principper, der er eller vil blive udviklet af EU-Domstolen eller fastlagt på grundlag af EU-traktatens artikel 6, stk. 3 efter tiltrædelsesloven.

>> Læs Højesterets dom