De Raad van Arbitrage voor de Bouw legt nog eens uit hoe het zit met de ontwerpver-antwoordelijkheid onder de UAV-GC 2005

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005, ook wel de UAV-GC 2005 genoemd, zijn algemene voorwaarden die van toepassing kunnen worden verklaard op overeenkomsten waarbij door een opdrachtgever aan een opdrachtnemer het ontwerp én de realisatie van een bouwwerk wordt opgedragen.

De mate waarin opdrachtgever zelf betrokken is bij het opstellen van het ontwerp kan variëren; opdrachtgever kan zich beperken tot het opstellen van enkel een programma van eisen, maar hij kan ook reeds overgaan tot het opstellen van een voorlopig ontwerp of zelfs een definitief ontwerp. Afhankelijk van de betrokkenheid van de opdrachtgever bij het ontwerpproces dient opdrachtnemer zorg te dragen voor het opstellen van het voorlopig ontwerp, het definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp, het opstellen van het definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp of het opstellen van enkel het uitvoeringsontwerp. Het is de vraag in hoeverre opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden voor onvolkomenheden in de door opdrachtgever opgestelde ontwerpdocumenten.

Paragraaf 3 lid 2 van de UAV-GC 2005 bepaalt uitdrukkelijk dat een opdrachtgever verantwoordelijk is voor de inhoud van alle informatie die door hem aan opdrachtnemer ter beschikking is gesteld. In paragraaf 3 lid 3 van de UAV-GC 2005 wordt daaraan toegevoegd dat opdrachtgever ook verantwoordelijk is voor de inhoud van de vraagspecificatie, zijnde het contractdocument dat door of namens de opdrachtgever is vervaardigd en op basis waarvan de opdrachtnemer zijn aanbieding heeft opgesteld en ingediend, bestaande uit het programma van eisen, het voorlopig ontwerp en/of het definitief ontwerp. Verstrekt een opdrachtgever informatie die onvolkomenheden bevat, dan komt dit dus voor risico van opdrachtgever.

Op de opdrachtnemer rust ingevolge paragraaf 4 lid 7 van de UAV-GC 2005 evenwel de verplichting om de opdrachtgever voor onvolkomenheden in de door hem verstrekte informatie te waarschuwen in het geval de onvolkomenheden klaarblijkelijk zijn en zodanig dat zwijgen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn, waarna het aan de opdrachtgever is om de onvolkomenheden op te lossen. Schendt opdrachtnemer zijn waarschuwingsplicht, dan leidt dit ertoe dat opdrachtnemer aansprakelijk wordt voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim.

De Raad van Arbitrage heeft in zijn uitspraak van 16 februari 2018 (nr. 35.734) geheel in lijn met het gestelde in de UAV-GC 2005 geoordeeld. Opdrachtgever stelde dat opdrachtnemer het risico van het door opdrachtgever opgestelde definitief ontwerp had overgenomen en verantwoordelijk was voor noodzakelijke wijzigingen hierin. De Raad van Arbitrage oordeelt dat hiervan geen sprake is. Immers, opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem aangeleverde informatie, waaronder de vraagspecificatie, in dit geval bestaande uit het definitief ontwerp. Opdrachtnemer had zijn waarschuwingsplicht niet geschonden en dientengevolge was opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de noodzakelijke wijzigingen.

Let op! Ontwerpdocumenten dienen door opdrachtgever zorgvuldig te worden opgesteld. Opdrachtnemer dient aan zijn waarschuwingsplicht te voldoen.