Doel van de wet is de bestrijding van belasting-ontduiking, witwassen, financiering van terrorisme en andere vormen van financieel-economische criminaliteit.

Contents

Op 1 juli 2019 treedt de Wet omzetting aandelen aan toonder in werking.

Onder andere de internationale organisatie Financial Action Task Force (FATF) heeft Nederland herhaaldelijk aanbevolen houders van aandelen aan toonder te identificeren of tot afschaffing van toonderaandelen over te gaan, omdat aandelen aan toonder kunnen worden gebruikt voor witwassen, omkoping, het financieren van terroristische activiteiten en het ontduiken van belasting.

Bij beurs-NV's kunnen sinds 2011 aandelen uitsluitend nog in de vorm van een tegoed op een effectenrekening - dus volledig giraal - worden beheerd door een intermediair zoals een bank, beleggingsonderneming of centraal instituut (Euroclear). Beurs-NV’s mogen aandelen aan toonder uitsluitend uitgeven in de vorm van een verzamelbewijs (global note).

De Wet omzetting aandelen aan toonder regelt dat ook alle aandelen aan toonder in niet-beursgenoteerde NVs, die worden uitgegeven na inwerkingtreding van de wet, alleen nog via een verzamelbewijs (gehouden door een intermediair) in bewaring kunnen worden gegeven. Dit betekent dat houders van effecten na inwerkingtreding van de wet altijd identificeerbaar zullen zijn via hun effectenrekening. In het verlengde van deze identificatie van aandeelhouders mogen geen certificaten aan toonder van aandelen worden uitgegeven.

Voor bestaande aandelen aan toonder, die niet giraal worden verhandeld, bepaalt de wet dat NVs deze aandelen via een statutenwijziging voor 1 januari 2020 moeten omzetten in aandelen op naam. Wanneer de statuten op deze datum niet gewijzigd zijn, vindt een omzetting van rechtswege plaats. Vervolgens kunnen houders van aandelen aan toonder hun toonderstukken tot 1 januari 2021 inleveren bij de vennootschap.

Als aandelen aan toonder door een statutenwijziging of van rechtswege op naam worden gesteld, kunnen aandeelhouders de aan een aandeel verbonden rechten niet uitoefenen totdat ze hun aandeelbewijs inleveren bij de vennootschap. Aandeelbewijzen die niet uiterlijk op 31 december 2020 worden ingeleverd bij de vennootschap, worden om niet verkregen door de vennootschap, ongeacht of de statuten verkrijging van eigen aandelen toestaan. Een aandeelhouder heeft daarna nog vijf jaar om zich te melden bij de vennootschap met een aandeel aan toonder om een vervangend aandeel op naam te krijgen.

Voor de BES-eilanden van ons Koninkrijk bevat de wet uitsluitend een regeling voor omzetting in aandelen op naam vanwege het ontbreken van een regeling voor girale levering.

Klik op deze link voor de wettekst en kamerstukken.