1. Uitbetaling van de eindejaarspremie 2012

1.1.- Recht op een eindejaarspremie?

In vele bedrijven wordt in de loop van de maand december een extra vergoeding in de vorm van een eindejaarspremie toegekend aan de werknemers. Er bestaat echter geen algemeen recht op een eindejaarspremie gebaseerd op een wettelijke bepaling of op een cao afgesloten in de Nationale Arbeidsraad.

In de meeste sectoren zijn er specifieke cao’s afgesloten omtrent het recht op een eindejaarspremie. Om te weten wie recht heeft op een eindejaarspremie en onder welke voorwaarden zal men dus in het merendeel van de gevallen de specifieke cao erop moeten nalezen.

Verder kan dit recht eventueel ook, in hiërarchische volgorde, ontstaan op basis van een bedrijfs-cao, een individuele overeenkomst, een bepaling in het arbeidsreglement of zelfs een gebruik.

1.2.- Recht op een pro-rata-eindejaarspremie?

Deeltijdse werknemers hebben net zo goed als hun voltijdse collega’s recht op een eindejaarspremie, uiteraard slechts naar rato van de duur van hun arbeidsprestaties.

Of werknemers die slechts in de loop van het jaar in dienst getreden zijn dergelijk pro rata recht hebben op de premie wordt meestal bepaald in de specifieke cao. Zo moet men binnen het PC 218 een anciënniteit van minimaal 6 maanden in de onderneming hebben.

1.3.- Is een eindejaarspremie loon?

Een eindejaarspremie maakt volgens het Hof van Cassatie deel uit van het loon en is ook onderhevig aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen en aan een uitzonderlijke bedrijfsvoorheffing van 16,15%.

2. Opname vakantiedagen 2012 en decemberafrekening vakantiegeld 2012

Wettelijke vakantiedagen moeten altijd vóór 31 december opgenomen worden en kunnen niet overgedragen worden naar een volgend kalenderjaar. Hetzelfde geldt eveneens voor adv-dagen die worden toegekend indien er in de onderneming gewerkt wordt met een gemiddelde arbeidsduur op jaarbasis.

Er bestaan echter gevallen waarin de werknemer de wettelijke vakantiedagen niet heeft kunnen opnemen indien hij bijvoorbeeld langdurig ziek is geweest. In dat geval zal de uitbetaling van de resterende, niet opgenomen vakantiedagen moeten gebeuren. Als de werknemer recht heeft op uitbetaling van het vakantiegeld voor deze dagen, moet dit gebeuren tijdens het vakantiedienstjaar, en uiterlijk op 31 december van dit jaar.

Met betrekking tot bedienden die in de loop van het jaar 2012 van een voltijdse tewerkstelling naar een deeltijdse tewerkstelling zijn overgegaan zal er een afrekening van het vakantiegeld moeten gemaakt worden in december. Deze decemberafrekening houdt eigenlijk een betaling van het vertrekvakantiegeld in voor deze bedienden ook al hebben zij de onderneming niet verlaten. Zij krijgen in de maand december:

  • enkel en dubbel vakantiegeld voor de vakantiedagen of-uren die zij niet hebben opgenomen in 2012 omwille van de vermindering van de arbeidsduur;
  • enkel en dubbel vakantiegeld waarvoor zij gewerkt hebben in 2012 en waarop zij in 2013 recht zullen hebben. Het gaat hier dus over de betaling van vervroegd vakantiegeld voor 2013. Deze geanticipeerde betaling zal geregulariseerd worden in mei/juni 2013, waardoor deze werknemers waarschijnlijk in mei of juni 2013 weinig of geen loon zullen betaald krijgen. Het is dan ook aan te raden om de werknemers die zich in dergelijke situatie bevinden hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

3. Bekendmaking feestdagen 2013

Feestdagen die in 2013 op een inactiviteitsdag vallen, worden automatisch vervangen door de eerstvolgende activiteitsdag in de onderneming. Wie als werkgever zelf de vervangingsdag voor dergelijke feestdagen wil bepalen, dient hieromtrent (na dit te hebben besproken in de ondernemingsraad of met de vakbondsafvaardiging) een bericht aan te plakken voor 15 december 2012 waarin de vervangingsdagen expliciet worden opgesomd.

Dit aangeplakte bericht, dat gedateerd en ondertekend moet zijn, dient eveneens als een bijlage bij het arbeidsreglement gevoegd te worden en aan de regionale inspectie te worden overgemaakt.

Indien er binnen de onderneming een collectieve sluiting omwille van jaarlijkse vakantie plaatsvindt of indien er adv-dagen op collectieve wijze worden toegekend, kunnen deze dagen best eveneens in hetzelfde aangeplakte bericht vermeld worden, ook al is dit wettelijk niet verplicht.