De wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake Economie bevat een aantal bepalingen die het Wetboek van economisch recht alsmede een aantal wetten van economische aard wijzigen, waaronder de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

De aanpassingen aan de wet van 2 augustus 2002 hebben tot doel een aantal bepalingen van de PRIIPS-Verordening in het Belgisch recht ten uitvoer te leggen waaronder de aanpassing van de (sanctie)bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteit, de FSMA, in het licht van de bepaalde vereisten van de PRIIPS-Verordening.

Daarnaast heft de wet artikel 20 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen op.

Deze bepaling had betrekking op het beleggingsbeleid inzake levensverzekeringen verbonden met een beleggingsfonds.

De wetgever had in 2014 de intentie, met het oog op de bescherming van de consumenten, om in de Belgische wetgeving een equal level playing field te creëren wat betreft de soorten activa of referentiewaarden voor soortgelijke producten, zoals bv. openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten enerzijds en tak 23-levensverzekeringen anderzijds. Artikel 20 van de wet van 2014 bevatte een limitatieve opsomming van de soorten onderliggende activa waarmee tak 23-levensverzekeringen konden verbonden zijn. Deze bepaling was van toepassing op alle levensverzekeringen die op het Belgisch grondgebied werden aangeboden, ongeacht of de verzekeraar een Belgische onderneming was, of gevestigd was in een andere EER-lidstaat.

Zowel de Raad van State als de rechtsleer hebben dit artikel bekritiseerd. De wetgever heeft nu erkend dat deze bepaling betrekking heeft op het prudentieel statuut van de verzekeringsondernemingen , wat, volgens de regeling van de Solvency II-richtlijn, behoort tot de bevoegdheid van de lidstaten van herkomst (‘home country’) van de verzekeringsondernemingen en niet tot de bevoegdheid van de lidstaat waar het risico is gelegen (‘risk country’).

De Belgische wetgever heeft artikel 20 nu geschrapt. Indien zij de regeling uitsluitend voor de Belgische verzekeringsondernemingen zou hebben behouden, zou dit leiden tot concurrentievervalsing tussen de Belgische en de buitenlandse actoren.

De wet houdende diverse bepalingen inzake economie voorziet niet in een bijzondere bepaling inzake inwerkingtreding of een mogelijke overgangsperiode. Dit betekent dat de schrapping in werking zal treden 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad, i.e. op 4 mei 2017, en onmiddellijk van toepassing zal zijn op lopende verzekeringsovereenkomsten.