Dne 6. března 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, provedená zákonem č. 50/2016 Sb. Deklarova- ným cílem novely je zajištění větší ochrany pro dodavatele potravin, odstranění nejasných ustanovení a zajištění snazšího zahájení a ve- dení řízení proti velkým obchodním řetězcům a jejich postih.

Novela upravuje vymezení některých základních pojmů, např. pojmů dodavatel, odběratel či nákupní aliance a nově definuje pojem významné tržní síly, kterou je takové postavení odbě- ratele, v jehož důsledku si odběratel může vynutit bez spra- vedlivého důvodu  výhodu  vůči  dodavatelům  v souvislosti  s nákupem potravin nebo přijímáním nebo poskytováním slu- žeb s nákupem nebo prodejem potravin souvisejících. Dle no- vely se navíc významná tržní síla v některých případech pre- sumuje, například u odběratele, jehož obrat za poslední ukon- čené účetní období za prodej potravin a služeb s tím souvise- jících na území České republiky přesáhne 5 mld. Kč. Novela dále nově stanoví náležitosti smlouvy mezi odběratelem s vý- znamnou tržní silou a dodavatelem a předepisuje povinnost uzavření takové smlouvy v písemné formě.

Za závažná porušení zákona (mezi něž patří zneužití tržní síly či porušení povinnosti uzavřít smlouvu v písemné formě) lze uložit pokutu do 10.000.000,- Kč nebo 10 z čistého obratu odběratele za poslední účetní období.

Praktickým důsledkem novely, resp. jejích přechodných usta- novení, je povinnost uvést smlouvy vzniklé přede dnem účin- nosti do souladu s § 3a zákona ve znění novely, nejpozději do 3 měsíců od účinnosti novely, tj. do 6. června 2016.