Volgens de Hoge Raad kan de vrijstelling overdrachtsbelasting bij de taakoverdracht tussen algemeen nut beogende instellingen (‘ANBI’s’) niet worden toegepast indien de verkopende ANBI een boekwinst behaald.

Een ANBI heeft ten behoeve van zijn sociale volkshuisvesting activiteiten de eigendom verkregen van vier complexen van seniorenwoningen van een andere ANBI. Met de verkoop hiervan is een boekwinst behaald. De prijs is vastgesteld op basis van een publiekrechtelijke regeling.

Rechtsvraag

In geschil is of de verkrijging van de vier complexen van seniorenwoningen is vrijgesteld van overdrachtsbelasting op basis van de vrijstelling voor verkrijgingen in het kader van een taakoverdracht tussen ANBI’s. Volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden was deze vrijstelling niet van toepassing omdat een boekwinst is behaald bij de overdracht. Het Hof heeft daardoor geoordeeld dat commerciële factoren een rol hebben gespeeld, waardoor de taakoverdracht vrijstelling geen doorgang vindt. Belanghebbende stelt een cassatieberoep in.

Beoordeling

Volgens de Hoge Raad kan uit de wetsgeschiedenis niet worden afgeleid dat voor de vrijstelling van belang is dat de koopsom deels betrekking heeft op de stille reserves in de onroerende zaken. De koopsom werd in casu mede daarop gebaseerd, zodat die reserves beschikbaar blijven voor de overdragende ANBI. Aangezien uit de wetsgeschiedenis niet blijkt dat dit van belang is voor de beoordeling van toepassing van de vrijstelling, heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden volgens de Hoge Raad terecht geoordeeld dat deze geen toepassing mag vinden doordat commerciële factoren een rol speelden.

Belang

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze vrijstelling is opgenomen om te voorkomen dat de overdrachtsbelasting een rol speelt bij overdracht van onroerende zaken tussenANBI’s. Commerciële factoren mogen geen rol spelen. Klaarblijkelijk is hier zelfs sprake van indien een boekwinst wordt behaald door een koopsom die publiekrechtelijk is geregeld.