Høyesterett avsa før jul i fjor en kjennelse om at Protector forsikring ikke har krav på tilgang til eiendommen etter at en kjøper hadde fremmet mangelskrav. Avgjørelsen kan sette punktum for en praksis der forsikringsselskapene «pruter ned» kjøpers krav. 

Tvister om mangler ved eiendom etter eiendomskjøp er en gjenganger, og dette resulterer ofte i en lang kamp mot eierskifteforsikringsselskapene. I praksis blir det ofte en dragkamp mellom kjøpers takstmanns vurdering av kravet, og eierskifteforsikringens takstmanns vurdering. Eierskifteforsikringens takstmanns vurdering av kjøpers krav/mangler ved eiendommen, avviker som regel svært mye fra kjøpers takstmanns vurdering. Det er blitt stilt spørsmål ved om de takstmennene som eierskifteforsikringen benytter, er tilstrekkelig uavhengige. 

Eierskifteforsikringene forliker svært mange av sine saker før de ender opp i retten. I Finansavisens artikkel 16. februar 2015 opplyser selskapet Protector at de årlig mottar ca 4500 nye saker, og av disse var det i 2014 bare 121 saker som endte med dom i tingretten. For å kunne forlike saken før kravet blir fremmet for domstolen, er det som regel en forutsetning at eierskifteforsikringens sakkyndig/takstmann har fått gjennomgått eiendommen. 

Som det fremgår av Høyesteretts avgjørelse av 18. november 2014 kan imidlertid ikke eierskifteforsikringen kreve at deres sakkyndig får tilgang til eiendommen. Dersom eierskifteforsikringen nektes tilgang, vil dette trolig medføre at flere saker ender opp i domstolene. Hvorvidt forsikringsselskapet skal nektes adgang, bør vurderes konkret i den enkelte tvist. I mange tvister vil kjøper kunne være bedre tjent med et forlik, enn en lang prosess for domstolen med usikkert utfall. Velger man å gi eierskifteforsikringens sakkyndig tilgang, er det allikevel all grunn til å stille spørsmål og krav til den takstmann som eierskifteforsikringen vil benytte.