Dne 11. března 2016 předložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Návrh“).

Návrh v prvé řadě transponuje směrnici EU č. 2014/104/EU a jeho cílem je zavést do právního řádu úpravu umožňující účinně se domáhat náhrady škody způsobené porušením pravidel hospodářské soutěže. Dle důvodové zprávy sice občanský zákoník upravuje v rámci závazků z deliktů zákaz omezování hospodářské soutěže i s výčtem jednotlivých skutkových podstat, stejně jako náhradu škody v případě omezování hospodářské soutěže (§ 2988 OZ), nicméně není (zejména terminologicky) provázán se zákonem o ochraně hospodářské soutěže a není upravena ani působnost vztahující se k porušení unijního práva. Návrh má tak zajistit soukromoprávní prosazování pravidel hospodářské soutěže, tedy zejména, aby se mohla jakákoliv fyzická nebo právnická osoba domáhat u soudu náhrady škody způsobené protisoutěžním chováním.

Za účelem dosažení takového cíle předkladatel zákona zejména navrhuje:

  • Upravit zvláštním způsobem dokazování tak, aby:
    • v případě horizontálních zakázaných dohod byl žalovaný povinen prokazovat, že škoda nebyla způsobena; a
    • v případě nepřímého odběratele došlo k usnadnění jeho pozice jako žalobce, když Návrh stanoví předpoklady pro přenesení důkazního břemene na žalovaného (přímého odběratele). Důkazní břemeno v tomto případě spočívá v prokázání, že navýšení ceny nebylo přeneseno na nepřímého odběratele.
  • Stanovit zvláštní promlčecí lhůtu pro uplatnění práva na náhradu škody dle navrhovaného zákona na 5 let, kdy tato nezačne běžet dříve, než dojde k ukončení omezování hospodářské soutěže. V případě přerušení běhu promlčecí lhůty potom neskončí dříve než rok poté, co začala znovu běžet.
  • Povinnost orgánu ochrany hospodářské soutěže (ÚOHS) předložit důkazní prostředky obsažené v jeho spisu (s vý- jimkou žádostí o neuložení nebo snížení pokuty a souvisejících dokumentů). Důkazní prostředky se ale mohou, předložit soudu až v okamžiku ukončeného šetření nebo správního řízení.
  • Příslušnou změnu zákona o ochraně hospodářské soutěže týkající se nahlížení a zpřístupnění informací ve spise ÚOHS.

Návrh výslovně zakotvuje specialitu k občanskému zákoníku a občanskému soudnímu řádu.

V neposlední řadě potom Návrh upravuje možnost snížení povinnosti k náhradě škody pouze na náhradu škody způsobenou přímým a nepřímým odběratelům, a to v případě malých a středních podniků a v případě, že bylo u škůdce upuštěno od uložení pokuty.

Návrh se v současné době nachází v připomínkovém řízení a jeho navrhovaná účinnost je 27. prosince 2016.